Till undermeny Karta Kontakt

Alkohol, serveringstillstånd

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap.

Serveringstillståndet kan avse servering till allmänheten året runt, årligen under en viss tidsperiod, vid ett enstaka tillfälle eller under en viss tidsperiod vid enstaka tillfälle. Serveringstillståndet kan även avse servering till förening, företag eller annat slutet sällskap under samma tidsperioder som ovan.

Lämplighetsprövning

Den som söker serveringtillstånd måste kunna visa att hon/han är lämplig med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt. Särskild hänsyn tas till om den sökande visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Normal handläggningstid för ett permanent serveringstillstånd är åtta veckor, förutsatt att sökanden inkommer med begärda handlingar.

Ansökan börjar behandlas tidigast när avgiften är inbetald på Pg 25 17 37-3. Ange referens 907 och att det gäller serveringstillstånd.

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

När du ansöker om tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) kommer Knivstas kommunstyrelse att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).

Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: knivsta.se/dataskydd

Kontakt och mer information:

Kontaktcenter Knivsta
Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 7 jan 2016