Till undermeny Karta Kontakt

Rätt fart i staden

Bilväg

Kommunen har rätt att besluta om hastighetsbegränsningarna inom tättbebyggt område. Kommunen har också rätt att besluta var gränsen för tättbebyggt område går.

Genom en väl avvägd nivå kan hastighetsbegränsningen medverka till att stadsrummen används på ett sätt som stödjer stadens utveckling.

Handboken Rätt fart i staden har tagits fram som ett verktyg för att medverka till att staden får det trafiksystem den behöver för att utvecklas i avsedd riktning. Handboken är framtagen i samarbete mellan Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunens gator kartlagda

På uppdrag av Knivsta kommun har ett konsultföretag kartlagt gatornas karaktär i tätorterna Knivsta och Alsike. Utifrån den modell som beskrivs i SKL:s handbok har man analyserat hur gatorna uppfyller olika kvaliteter, såsom

  • trygghet
  • trafiksäkerhet
  • tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik.

Konsultföretagets slutsatser är sammanfattade i rapporten "Rätt fart i Knivsta och Alsike".

Nya hastigheter för Knivsta och Alsike tätorter

Den 29 och 30 mars 2011 hölls samrådsmöten angående "Rätt fart i staden" i Servicehuset och på Alsike skola. På mötena presenterades förslag till hastighetsplan utifrån intentionerna i "Rätt fart i staden"-modellen.

Efter synpunkter, inkomna vid samrådesmötena och via kommunens hemsida, kommer förvaltningen att arbeta fram ett förslag till hastighetsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Tidplanen för detta är att de reviderade hastighetsplanerna ska antas i bygg- och miljönämnden innan sommaren 2011.

När hastighetsplanen är antagen kommer genomförandet att ske etappvis. Förutom omskyltning till nya hastigheter krävs det på vissa vägavsnitt även fysiska åtgärder för att uppnå eftersträvad hastighet.

  • Senast uppdaterad 24 okt 2013