Till undermeny Karta Kontakt

Parkeringsnorm för Knivsta kommun

Pendlarparkering. Foto IM Söderberg

Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen.

Kommunens möjligheter till styrmedel i parkeringsfrågor läggs fast i Plan- och Bygglagen (PBL). I en detaljplan får kommunen bestämma krav på utrymme, placering och utformning av parkering samt om viss mark eller byggnad inte får användas för parkering. Om det inte finns tillräckligt med
utrymme för både friyta och parkering, ska man i första hand anordna friyta. Fastighetsägaren är skyldig att ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i dess närhet.

Mer information om parkering i Knivsta kommun hitttar du via länken till höger

 

  • Senast uppdaterad 17 feb 2014