Till undermeny Karta Kontakt

Övriga planer

Kommunen arbetar ibland på idéstadiet i större viktiga frågor rörande kommunens utveckling. Det handlar ofta om övergripande utvecklingsfrågor såsom trafikutveckling, byggande, framtida användning av markområden och så vidare.  Många gånger förs idéerna vidare in i arbetet med översiktsplan eller detaljplaner, andra gånger stannar arbetet på utredningsstadiet.

De planer och utredningar som tas fram på detta stadium i processen är inte juridiskt bindande.

Handelsutredning

Knivsta kommun genomförde 2008 en marknads- och konsekvensanalys av ny dagligvaruhandel i Knivsta.

Gestaltningsprogram entré till Knivsta

Riktlinjer för hur vägsträckan mellan E4 och Knivsta tätort ska utvecklas till en tydlig och väl fungerande entré till Knivsta från öster.

Parkeringsnorm för Knivsta kommun

Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov.

Planskild korsning

Knivsta kommun och Banverket har genomfört en idéstudie kring frågan om planskild korsning i Knivsta.

Rätt fart i staden

Knivsta kommun har kartlagt gatornas karaktär i tätorterna Knivsta och Alsike. Utifrån modellen "Rätt fart i staden" har man tittat på trygghet, trafiksäkerhet samt tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik.

Trafikstrategi

Knivsta kommunfullmäktige antog den 23 oktober 2014 ett förslag på trafikplan för Knivsta tätort, Alsike tätort och området däremellan.

Utvecklingsprogram för centrala Knivsta

Arbete pågår kring utvecklingen av centrala Knivsta.

  • Senast uppdaterad 18 feb 2014