Till undermeny Karta Kontakt

Rätten till stöd och service

För att få ett visst stöd, till exempel hemtjänst, kontaktperson, ledsagare eller personlig assistans, behövs ett beslut från biståndshandläggaren. Stödinsatser kan beviljas antingen med stöd av socialtjänstlagen eller med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Den som inte själv på grund av nedsatt arbetsförmåga, ålder, funktionshinder eller någon annan liknande omständighet kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Den som behöver stöd ska få det så han eller hon uppnår en skälig levnadsnivå. Det framgår av socialtjänstlagens 4 kapitel 1 §.

Målsättningen med biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet.

Rätt till LSS-insats

För att få en insats beviljad enligt LSS är förutsättningen att den enskilde tillhör någon av lagens personkretsar. Den enskilde ska även ha ett utrett behov av insatsen och att behovet faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt. Målsättningen med insatsen är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet. Personkretstillhörighet medför inte garanterat rätt till insatser. Rätten till insats utreds av kommunens biståndshandläggare. 

Det finns tre personkretsar, dessa omfattar personer

1, med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2, med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3, med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande  behov av stöd eller service.

  • Senast uppdaterad 26 jun 2019