Till undermeny Karta Kontakt

Tobaksförsäljning

Tillstånd

Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.

Ansökan om tillstånd

  • En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.
  • Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.
  • Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Du som anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror

Du som före den 1 juli 2019 har anmält att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att beslut fattats i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Om kommunens prövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att hen med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd.

Var du hittar reglerna

Reglerna om tillstånd och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

5 kap. 1–4 §§ och 8–9 §§ handlar om tillståndsansökan och prövningen. 8 kap. 1 § handlar om kommunens rätt att ta ut en avgift för sin prövning.

 

Tillsyn

Den som har försäljning av tobak ska utöva egentillsyn över försäljningen. För tillsynen ska det finnas ett skriftligt program som arbetats fram av den ansvarige för butiken.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken. Det innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Knivsta kommun upprättar register över försäljningsställen och gör tillsynsbesök. Tillsynen kommer huvudsakligen att inrikta sig på information och rådgivning.

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter 

När du ansöker om tillstånd enligt tobakslagen (1993:581) kommer Knivstas kommunstyrelse att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).

Läs mer om dina rättigheter på vår hemsida: knivsta.se/dataskydd

Kontakt och mer information

Blanketter för ansökan och egenkontrollprogram finner du till höger på sidan. 

Välkommen att vända dig till Kontaktcenter Knivsta om du har frågor:

Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 7 okt 2019