Till undermeny Karta Kontakt

Sanering av PCB

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids. PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv.

Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande.  Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om Produkter och avfall, PCB i byggnader och produkter .

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren ansvarar för att en inventering och sanering av fog- och golvmassor som kan innehålla PCB genomförs. Detta skulle ha gjorts före den 30 juni 2008. Den som inte inkommit med en rapport bör göra det omgående. Rapporten skickas till Knivsta kommun, Bygg & Miljö.

Vem måste sanera?

Kravet gäller för fastighetsägare, till exempel hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler och samlingslokaler, kontorslokaler och industrilokaler. Fastighetsägaren ska genomföra en inventering och eventuell sanering. Kravet gäller dock inte för en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande komplementbyggnader som ägs av fysiska personer.

Blanketter för inventering och anmälan av sanering

Fyll i blanketterna (finns för nedladdning till  höger på sidan) och skicka dem till:

Knivsta kommun
Bygg- och miljökontoret
741 75 Knivsta

  • Senast uppdaterad 13 mar 2018