Till undermeny Karta Kontakt

Olje-/slamavskiljare

Om du ska installera en olje eller slamavskiljare så måste du göra en anmälan till Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun och invänta beslut om startbesked innan du kan påbörja installationen. Nya olje- eller slam avskiljaren ska anmälas minst sex veckor innan installationen beräknas utföras.

Därför krävs oljeavskiljare

Många verksamheter har golvbrunnar som gör att olja, kemikalier och metaller riskerar att hamna i avloppet. Dessa föroreningar kan göra så att reningsprocessen försämras när de når reningsverket. När föroreningar hamnar i reningsverkets slam kan slammet bli svårt att bli av med på grund av att det är för förorenat. Till exempel kan inte slammet läggas ut som gödning på åkrar.

Detta gäller

Olja, kemikalier och annat flytande farligt avfall får inte hällas ut i golvavlopp även om avloppet är kopplat till oljeavskiljare. Skurvatten får inte heller hällas ut i golvavlopp, om verksamheten inte genom provtagning kan visa att det är OK. 

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till avloppssystemet (spillvattennätet) eller till sjöar och vattendrag (dagvatten) ska ha oljeavskiljare eller annan rening. Alternativt kan bilverkstäder och andra lokaler vara avloppslösa.

Garage ska i första hand sakna golvbrunn. Önskas sådant så behövs en anmälan om avloppet. Om spolmöjlighet/tappkran finns eller om mycket stora mängder smältvatten kan uppstå ska det vara utrustat med slam- och oljeavskiljare. Det finns även filterbrunnar som ett alternativ till oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska anmälas till miljökontoret. Vid förvaring av fordon i ett normalt villagarage där enbart smältvatten och inget tvätt-/spolvatten förekommer räcker det med en enklare oljefälla, oljestopp eller oljespärr. 

Parkeringsplatser med dagvattenbrunnar inom vattenskyddsområden ska ha en avskiljare för olja och slam om det är fler än två anordnade parkeringsplatser. För parkeringsytor utanför vattenskyddsområden gäller att olje- och slamavskiljare ska installeras vid anläggning av hårdgjord parkeringsyta som rymmer fler än 50 personbilar.

Vid parkeringsytor utan tak kan det vara lämpligt med så kallade ”bypass”- system där den första vattenmängden rinner genom avskiljaren medan resterande flöde leds direkt förbi utan rening. Detta är oftast det enda alternativet för att hålla storleken på oljeavskiljaren rimlig. Miljöenheten kan godkänna alternativ till rening med oljeavskiljare för parkeringsplatser utomhus. 

Fastighetsägarens ansvar

En avskiljare tillhör en fastighets VA-installation, därmed är det fastighetsägarens ansvar att det finns en avskiljare installerad. Fastighetsägaren ansvarar för att den avskiljare som är installerad har korrekt dimensionering och är typgodkänd utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att avskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler.

Verksamhetsutövarens ansvar

Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns ett abonnemang för tömning av avskiljaren. Det är verksamhetsutövarens ansvar att anmäla och meddela skriftligt alla förändringar som kan påverka verksamhetens omfattning, som i sin tur påverkar avloppet. I verksamhetens egenkontroll ska det ingå bedömning av risker som uppkommer i samband med exempelvis avloppsstopp och bräddning av orenat avloppsvatten.

Kontakt och mer information

Kontaktcenter Knivsta
Tel: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 6 feb 2018