Till undermeny Karta Kontakt

Miljöregler för företag

Företag agerar under särskilt lagansvar när det gäller miljö. Syftet är att bidra till en långsiktigt god hushållning av vår miljö och våra naturresurser. Utebliven anmälan för verksamheter som kräver godkännande eller tillstånd kan leda till sanktionsavgifter och även rättslig prövning.

Innan du startar eller ändrar en befintlig verksamhet behöver du skaffa information om förutsättningar och regler.

Kontakta Bygg- och miljökontoret, tel 018-34 70 00.

Avgifter tas ut för:

  • handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd och dispens
  • handläggning och andra myndighetsåtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd
  • handläggning med anledning av att kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet yttrar sig över ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken hos länsstyrelse, annan förvaltningsmyndighet eller miljödomstol
  • Handläggning och andra myndighetsåtgärder vid övrig tillsyn

Avgift enligt taxan tas inte ut för

  • tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
  • handläggning som orsakas av att beslut av bygg- och miljönämnden enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

Kontroll av märkning av kemiska produkter i handeln under hösten 

Under hösten kommer miljöenheten att delta i ett nationellt projekt om märkning av kemiska produkter i handeln. Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har en vit bakgrund med röd ram.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter som finns hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Läs mer om CLP-förordningen och tillsynsprojektet i länken till höger på sidan

  • Senast uppdaterad 28 sep 2017