Till undermeny Karta Kontakt

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling fördelar medel från EU:s strukturfonder inom sitt givna geografiska område. Föreningen arbetar med att utveckla landsbygden i Uppland genom att fördela stöd till projekt som genererar nya arbeten, fler inflyttade, nya företag och bättre förutsättningar för de föreningar och företag som finns i området.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt och långsiktigt, samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Området består av fyra kommuner inom Uppsala och Stockholms län:

  • Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad
  • Knivsta kommun
  • Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort
  • Östhammars kommun


Har du en idé om hur Knivsta kommun eller en större del av Upplandsbygd kan utvecklas?

Landsbygdsprogrammet finansieras av EU, staten och de deltagande kommunerna. Frivilligorganisationer och näringsliv bidrar också.

Alla förutom privatpersoner kan söka projektmedel för landsbygdsutveckling.

Utvecklingsstrategin för Upplandsbygd LLU tar avstamp i visionen: ”Upplandsbygd är hållbar, levande och attraktiv år 2022” med de övergripande målen:
Skapa samverkan för att utveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden
Stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden och tillgängliggöra landsbygdens resurser
Främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv

Fem horisontella mål har definierats, dessa är:
Hållbarhet, innovation, inklusion, samspel och lärande

I strategin finns fyra tematiska insatsområden:
Företagande och arbetstillfällen
Samspel mellan land och stad
Ungdomar
Utvecklande bygder

Du finner en kortversion av strategin i högerspalten. 

Har ni en projektidé? 


För att klargöra om er projektidé kan bli aktuell för en framtida finansiering inom ramen för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling kan ni ha hjälp av nedanstående åtta frågor innan ni kontaktar handläggare. 

1. Vilken är er projektidé?

2.Vem står bakom projektet?

3. Varför vill ni genomföra projektidén?

4. På vilket sätt bidrar projektidén till att utveckla 
landsbygden i området Upplandsbygd?

5. Vad planerar ni för aktiviteter i projektet?

6. Vad vill ni uppnå med projektidén?

7. Vilka vinner på att projektet genomförs?

8. Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?

 

Ni finner mer information i högerspalten

  • Senast uppdaterad 14 feb 2017