Till undermeny Karta Kontakt

Hållbarhetsområden

Almi har sammanställt grundläggande områden som kan vara relevanta att tänka på för mindre företag: 

1. Ett gott ledarskap – avgörande för lönsamheten

Ett förtroendeskapande ledarskap gör det lättare att rekrytera, motivera och behålla personal. Kunnig och motiverad personal är av avgörande betydelse för företagets lönsamhet.
Att utveckla och vårda personalens kompetens är en central del i ledarskapet. Det ökar tryggheten inför framtiden för såväl personalen som för företaget. 

2. Arbetsmiljöarbete och god hälsa minskar frånvaron

Brister i arbetsmiljön kostar pengar – både för den drabbade individen, företaget och samhället. Detta i form av sänkt inkomst för individen, sjuklön för arbetsgivaren och utbetalda sjukersättningar för samhället. Sjukfrånvaro på grund av olycksfall eller belastningsbesvär är det som kostar mest idag. Det är därför av stor vikt att satsa på arbetsmiljön och god hälsa bland medarbetarna.

3. Ett bra arbetsklimat ökar trivsamheten

Som arbetsgivare är det viktigt att satsa på trivsel, ett bra arbetsklimat och att förebygga mobbning. Anställda som trivs på ett företag är lojala och gör ett bra jobb. Ett bra arbetsklimat gör att de anställda gärna stannar kvar och inte ser sig om efter nya jobb. Medarbetare som trivs lägger ingen energi och tid åt till "gnäll i korridorerna". Energin finns istället kvar till arbetsuppgifterna.Risken för sjukskrivningar och uppsägningar på grund oro och stress minskar samtidigt som företaget får ett gott rykte. Det gör det lättare att rekrytera ny personal. Att erbjuda ett bra arbetsklimat gör dessutom att du som arbetsgivare undviker åtal för diskriminering och kränkande särbehandling. Även kunderna och omgivningen uppskattar en god arbetsmiljö och gör gärna affärer med ett sådant företag.

4. Mångfald medför vinster

Oavsett om det är en ekonomisk eller en etisk drivkraft som ligger bakom ett mångfaldsarbete så medför det en mängd vinster.
Genom att sträva efter mångfald så tas alla anställdas kompetens och goda egenskaper tillvara på. På så sätt utnyttjas hela företagets potential. Blandade grupper anses också vara mer kreativa än vad homogena grupper är. Ett mångfaldhetsarbete leder dessutom ofta till minskade samarbetsproblem och förbättrad kommunikation. De anställda blir allmänt öppnare för nya idéer och förändringar.
Allt fler kunder ställer krav på ansvarsfulla leverantörer så att profilera sin strävan att satsa på mångfald stärker ofta det egna varumärket. Företaget får även ett gott rykte som attraktiv arbetsgivare där alla har samma möjligheter till utveckling och avancemang. Det ökar möjligheterna att rekrytera de bästa medarbetarna ur alla grupper. Det medför också att risken att få ett dåligt rykte och hängas ut i media på grund av till exempel diskriminering blir minimal. I och med bättre kunskap om andra kulturer och språk får företaget förbättrade möjligheter att verka över nationsgränser.

5. Jämställdhet höjer arbetsglädjen

Det finns rent företagsekonomiska skäl att verka för att kvinnor och män ges samma möjligheter. En arbetsplats som är jämställd har ett bättre arbetsklimat vilket bland annat leder till ökad kreativitet och minskad sjukfrånvaro.
Att förfördela kvinnor eller män vid arbetsfördelning, vid kompetensutveckling och vid internrekrytering innebär att man inte på ett optimalt sätt tar tillvara sina medarbetares kompetens, erfarenheter och kreativitet. Anställda som känner sig diskriminerade kommer att tappa i arbetsglädje.

6. Engagemang i arbetsvillkoren stärker anseendet

Det är viktigt att engagera sig i arbetsvillkoren hos leverantörerna. Risk för dåliga arbetsvillkor är störst i länder med stor fattigdom, bristfälliga lagar eller bristfällig lagefterlevnad. Det egna företagets anseende och varumärke kan skadas om det avslöjas att leverantörer bryter mot grundläggande arbetsvillkor. Men även inom Sverige och alla andra länder bör man vara observant.
Bra arbetsvillkor är en förutsättning för långsiktigt bra arbetskraft. Dåliga arbetsvillkor kan försämra företagets rykte och varumärke. Riktigt dåliga arbetsvillkor medför ofta brott mot de mänskliga rättigheterna.

7. A och O att främja mänskliga rättigheter

Ett företag som medverkar till brott mot mänskliga rättigheter riskerar att förlora i anseende i samhället i stort. Men riskerna inom det egna företaget är också betydande. Många vill inte arbeta i ett företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna, och fler och fler väljer att inte stödja ett sådant företag.

8. Minskad påverkan på klimatet är positivt för alla

Nyttan av begränsad påverkan på klimatet är i första hand naturens. Förändringar i klimatet påverkar all förutsättning för liv. Förändringar i temperatur, vattennivå, regnmängder, vindförhållanden, växtlighet med mera kan drabba oss. Effekterna kan bli mycket olika på olika geografiska platser.
En mer konkret nytta för företag och privatpersoner att minska användning av energi, transporter, material med mera är att kostnaden minskar. Minskar du utsläppen sparar du även ofta också pengar. Dessutom väljer allt fler kunder och slutkonsumenter det alternativ som påverkar klimatet minst. Det ger tillfredsställelse för medarbetare och intressenter att veta att man tar ansvar för klimatet.

9. Hållbar resursanvändning minskar utgifterna

För ett företag är allt utnyttjande av resurser kostsamt. Energi, material, resor med mera står ofta för en stor del av företagets utgifter. Det finns all anledning att tro att till exempel energipriserna kommer att höjas. Ju knappare tillgången på en resurs är desto mer brukar den kosta. Ett aktivt arbete, att minska användning av resurser eller att byta till resurser med god tillgång, kan öka lönsamheten.
Kunden som köper de produkter och tjänster ni marknadsför kanske använder energi, något tillsatsmaterial eller annat då produkterna används. Om kunden endast behöver använda en mycket liten mängd av någon resurs får denne en lägre kostnad. Företaget får då konkurrenskraftigare produkter som kan ge högre lönsamhet.

10. Minskade utsläpp ger goda relationer

Att minska företagets utsläpp påverkar vår miljö och därmed alla vi människor och andra livsformer som lever i den. Vi blir alla friskare.
För företag kan onödiga utsläpp ge ett dåligt anseende hos befintliga och potentiella kunder. Även företagets anställda kan få en mer negativ bild av det egna företaget. Möjligheten till rekrytering kan påverkas negativt.
Utsläpp av skadliga ämnen leder ofta till kostnader för samhället. Det kan vara fråga om sanering av mark, rening av sjövatten, minskad jordbruksproduktion eller liknande. Dessa kostnader faller förr eller senare tillbaka på oss som företag eller privatpersoner i form av höjda priser, avgifter eller skatter.
Myndigheter ställer krav på ett företag och dess utsläpp. Bland annat har, enligt miljöbalken, alla företag över en viss storlek tillstånds- och anmälningsplikt mot länsstyrelsen. Genom att kunna visa på minimala utsläpp uppnås goda relationer med olika myndigheter.

11. Skydda och återställ den naturliga miljön

Den primära nyttan med att skydda och återställa den naturliga miljön är att skapa stor tillgång av god miljö för alla människor. För ett företag är det viktigt att ha ett gott rykte bland kunder och andra aktörer i omgivningen. Viktigt är också nöjda anställda som upplever att man arbetar på ett ansvarstagande företag. Det underlättar också vid rekrytering.

12. Kännedom om vattenproblematiken höjer tillförlitligheten

Vattenbrist håller på att bli ett av de allra största problemen i världen. Bristen leder till utarmning av stora landområden i vissa delar av världen och är en potentiell orsak till väpnad konflikt. Det är också en av de största orsakerna till sjukdomsspridning.
Den globala uppvärmningen minskar tillgången på vatten i de torraste delarna av världen, samtidigt som människans uttag av vatten ökar dramatiskt. Ett företag bör känna till hur det påverkar befolkningens vattentillgång och om verksamheten medför förorening av vatten.

13. Etiska affärsmetoder förenklar rekryteringar

Genom ett etiskt agerande undviker företaget att få dåligt rykte och låg trovärdighet. Visar man att man har en tydlig etisk linje blir det lättare att rekrytera. Många, speciellt unga personer, rankar ett företags etik mycket högt när de väljer arbetsgivare. Det blir också lättare att finna kunder och samarbetspartners.

14. Att lyssna på konsumenten stärker varumärket

Att leverera en produkt eller utföra en tjänst i enlighet med kundernas förväntningar och önskemål innebär att man stärker sitt varumärke, kan behålla sina kunder och få nya. Om produkten vållar skada för konsumenten, om reklamationer sköts illa och om servicenivån är för låg, kan det ge dålig publicitet vilket allvarligt skadar varumärket. Grundprincipen brukar vara att kunden har rätt.

15. Engagemang i samhället skapar relationer

Ett företag som månar om sitt lokalsamhälle kommer att ha ett bättre samhälle att verka i. Om samhället är attraktivt att bo i blir det lättare att rekrytera personal utifrån.
Om företaget har gott anseende på orten så kommer det att öka de anställdas engagemang, underlätta rekrytering samt förbättra relationerna med myndigheter och andra organisationer.

16. Öppenhet skapar lugn och förtroende

Om man bedriver ett seriöst och framåtsyftande arbete med Hållbart företagande så vore är det bra att vara öppen och berätta om det för dem som berörs av verksamheten. Det stärker företagets anseende och dess varumärke. Det gör lättare att rekrytera och behålla bra personal och att finna nya kunder.
Öppenhet visar också att man inte har något att dölja för anställda, kunder och omvärlden. Det skapar lugn och förtroende.
Genom att ha en öppen dialog med sina intressenter kommer man skapa förtroende för företaget. Problem och irritationsmoment undanröjs innan de växer sig stora och svårhanterliga. Att lära känna sina intressenter innebär att bygga upp kunskap, vilken kommer till nytta i framtida beslutsfattande. Det kommer också att stärka varumärket. 
 
  • Senast uppdaterad 17 nov 2016