Till undermeny Karta Kontakt

Så fungerar en kommun

En kommun är såväl ett geografiskt område som en organisation för att sköta kommuninvånarnas gemensamma angelägenheter.

Folkvalda politiker beslutar

Det är folkvalda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad man ska satsa skattepengarna på. 

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.  Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Under nämnderna finns förvaltningen med tjänstemän som utför det dagliga arbetet.

Antalet röster på varje parti bestämmer det antal mandat som partiet får. Ett mandat motsvarar en plats. Samma mandatfördelning gäller i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Nästan alla förtroendevalda i kommunen är fritidspolitiker och har annat arbete.

Obligatoriskt och frivilligt

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Obligatoriska verksamheter för kommunerna är förskola och skolbarnsomsorg, skola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, socialtjänst, omsorg om äldre och funk­tionshindrade, hälsovård och viss sjukvård i särskilt boende.

Till kommunernas obligatoriska uppgifter hör också stadsplanering och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, renhållning och avfallshantering, räddningstjänst, vatten och avlopp, bibliotek, krisberedskap, kollektivtrafik (tillsammans med landstingen) och bostadsförsörjning 

Knivsta kommun har även en del verksamheter utöver de obligatoriska, till exempel fritidsverksamhet för barn och ungdomar, hemsjukvård, sysselsättning för personer som har svårt att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden, näringslivsutveckling och kultur.

Revision och utvärdering

Ekonomisk revision, utvärdering och uppföljning av verksamheterna i kommunen görs kontinuerligt. På så vis får de förtroendevalda underlag för fortsatta beslut om hur kommunens roll och uppdrag bäst ska följas.

Historik

Kommunorganisationen i Sverige har funnit sedan 1862. Innan dess var det socknarna och städerna som skötte det gemensamma.  

Antalet kommuner var cirka 2 500 ända fram till kommunreformen på 1950-talet. Då slogs många ihop och antalet minskade till 1000. Efter ytterligare sammanläggningar, och även utbrytningar, har Sverige i dag 290 kommuner. Knivsta befinner sig storleksmässigt ungefär i mitten, på plats 158.  

 

 

 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018