Till undermeny Karta Kontakt

Utbildningsnämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 11 december 2018, kl 08:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Carin Dahlberg, tel 018-34 71 21
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning1. Upprop


2. Justering av protokoll

 

3. Godkännande av dagordningen

 

Beslutsärenden

 

4. Godkännande av fristående pedagogisk omsorg, Ströms slotts AB

UN-2018/396

Tjänsteskrivelse 2018-10-18
Ansökan med bilagor 2018-09-07

Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på nämnden.

5. Beviljande av bidrag till fristående pedagogisk omsorg, Familjedaghemmet Silverkotten

UN-2018/447

Tjänsteskrivelse 2018-11-15
Ansökan med bilagor 2018-11-08

Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på nämnden.

6. Regelbunden tillsyn av Solstigens förskola

UN-2018/301

Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Rapport 2018-11-14

Observera att ärendet innebär myndighetsutövning och behandlas på slutet sammanträde på nämnden.


7. Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter för 2019

UN-2018/12

Tjänsteskrivelse 2018-11-16
Interkontrollplan


8. Återrapportering om- och tillbyggnad av Gredelby förskola

UN-2018/434

Tjänsteskrivelse 2018-11-23
Bilaga teknisk analys


9. Delårsbokslut för Fritids- och kulturkontorets verksamheter per 31 augusti 2018

UN-2018/6

Handling kommer senare


10. Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2019

UN-2018/489

Tjänsteskrivelse 2018-12-05
Budget 2019 förskola
Budget 2019 grundskola
Resursfördelningsmodell för förskolaesursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem

11. Fördelning av socioekonomiskt stöd 2019–2021

UN-2018/455

Tjänsteskrivelse 2018-11-27

12. Omfördelning av investeringsmedel 2018

UN-2018/314

Tjänsteskrivelse 2018-10-15

13. Fastställande av prislista till Sjögrenska gymnasiet 2019

UN-2018/483

Tjänsteskrivelse 2018-11-30
Bilaga 1 Ersättning Sjögrenska gymnasiet 2019
Bilaga 2 IKE 2019, Sjögrenska gymnasiet

14. Skolchef enligt skollagen


UN-2018/456

Tjänsteskrivelse 2018-11-19


15. Detaljplan för del av kvarteret Segerdal, Knivsta kommun

UN-2018/460

Tjänsteskrivelse 2018-12-06


16. Dataskyddsombud för utbildningsnämnden

UN-2018/356

Tjänsteskrivelse 2018-09-21

17. Informationsärenden


a) Aktuellt från förvaltningen

18. Anmälan av delegationsbeslut


- Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-27
- Lista delegationsbeslut, skolskjuts, 2018-11-01–2018-11-30
- Lista delegationsbeslut, vuxenutbildning, 2018-09-05–2018-11-09
- Lista delegationsbeslut 2018-11-05–2018-12-02.

Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.
  • Senast uppdaterad 7 dec 2018