Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 21 oktober 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

 

Slutet sammanträde


Ärende 19 omfattas av sekretess och kommunstyrelsens sammanträde kommer att vara slutet under ärendets behandling, samt även under behandlingen av ärende 18. Under denna tid ska endast de förtroendevalda närvara samt tjänstemän som tillhandahåller upplysningar i det aktuella ärendet eller annars utför en arbetsuppgift som är nödvändig för sammanträdet.

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information från socialnämnden om nämndens ekonomi

b) Information från bygg- och miljönämnden om nämndens ekonomi

c) Information om e-arkiv

d) Information om CIK5. Anmälan av delegationsbeslut


Utsända handlingar:
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-09-13–2019-10-10.
Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- Förteckning över beslut i HR-ärenden.
- Eventuella brådskande ordförandebeslut.

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):
- Beslut från utbildningsnämnden, § 81, 2019-09-03, Revidering av internkontrollplan
- Beslut från utbildningsnämnden, § 80, 2019-09-03, Ekonomisk månadsuppföljning per juli
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 96, 2019-09-30, Delårsbokslut 2019

Beslutsärenden


7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2019

KS-2019/15

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-10-03
Rapport delårsbokslut 2019-10-17

8. Revidering av avfallstaxa 2020

KS-2019/709

Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet.
Tjänsteskrivelse 2019-10-10
Förslag på taxa (redaktionellt reviderad efter samhällsutvecklingsnämndens förslag)
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 89, 2019-09-30
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-09-11


9. Biblioteksplan för Knivsta kommun 2019-2023

KS-2019/663

Kultur- och fritidsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-09-24
Förslag på biblioteksplan 2019-09-24

10. Svar på medborgarförslag 2018:05 – Ansök hos Länsstyrelsen om åtgärder mot förbränningsmotorer i Valloxen

KS-2018/136

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01
Beslut från kommunfullmäktige, § 44, 2018-03-07
Medborgarförslaget

11. Svar på motion 2019:04 från Lennart Lundberg (KNU) - Se över reglerna för omställningsersättning

KS-2019/664

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-10-08
Motionen

12. Redovisning 2019 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år

KS-2019/694

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-09-30

13. Ny prislista för Hälsohuset 2020

KS-2019/643

Kultur- och fritidsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-09-27
Förslag på ny prislista
Sammanställning av nuvarande priser

14. Nya öppettider under helgen för Hälsohuset

KS-2019/685

Kultur- och fritidsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-09-27

15. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2019

KS-2019/12

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-09-30
Rapport delårsbokslut kommunstyrelsens verksamheter

16. Införande av medborgarråd

KS-2019/680

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Tjänsteskrivelse 2019-09-25

17. Stadsutvecklingsavtal


Handlingar kommer senare.

18. Styrdokument för krisberedskap

KS-2019/676

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-09-27
Program för krisberedskap, förslag 2019-10-09

19. Risk- och sårbarhetsanalys 2019

KS-2019/675

Arbetsutskottet instämmer med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Tjänsteskrivelse 2019-09-27
Risk- och sårbarhetsanalys, förslag (utdelat i särskild ordning p.g.a. sekretess)
  • Senast uppdaterad 18 okt 2019