Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 26 augusti 2019, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Ändrad starttid för sammanträdet

Kommunstyrelsen träffar Arbetsmiljöverket kl 13.00. Kommunstyrelsens sammanträde beräknas börja ungefär kl 14.30.

Slutet sammanträde

Ärende 9 och 10 omfattar myndighetsutövning och kommunstyrelsens sammanträde kommer att vara slutet under ärendenas behandling. Under denna tid bör endast de förtroendevalda närvara samt tjänstemän som tillhandahåller upplysningar i det aktuella ärendet eller annars utför en arbetsuppgift som är nödvändig för sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärendena komma att behandlas i slutet av mötet.

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

Förslag: Protokollet justeras den 2 september 2019 av ordföranden och justerare.

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om ”Hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan”
b) Ekonomisk månadsuppföljning

5. Anmälan av delegationsbeslut

Utsända handlingar:
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-05-16–2019-08-15

Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- Förteckningar över delegationsbeslut i HR-ärenden
- Eventuella ordförandebeslut

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):

- Beslut från utbildningsnämnden, § 54, 2019-05-08, Ekonomisk uppföljning per april
- Beslut från socialnämnden, § 67, 2019-05-23, Uppföljning av handlingsplan för budget i balans 2019
- Beslut från socialnämnden, § 66, 2019-05-23, Ekonomisk uppföljning per april
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 54, 2019-06-03, Ekonomiskt åtgärdspaket 2019
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 53, 2019-06-03, Ekonomisk uppföljning per april 2019
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 97, 2019-05-21, Ekonomisk uppföljning per april 2019

Beslutsärenden

7. Mål och budget 2020 med planeringsramar 2021-2023 samt skattesats 2020

KS-2019/578

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Tjänsteskrivelse 2019-08-19
Fempartimajoritetens förslag till mål och budget 2020
Knivsta Nu:s förslag till mål och budget 2020
Sverigedemokraternas förslag till mål och budget 2020

8. Svar på motion från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Synnöve Adell (KD) 2019:01 – Minskade barngrupper i förskolan

KS-2019/184

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut från utbildningsnämnden, § 56, 2019-05-08
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-04-15
Motion inkommen 13 februari 2019

9. Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten – fastigheten Gredelby 2:114

KS-2019/481

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som samhällsutvecklingsnämndens.

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 57, 2019-06-03
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Hemställan från Roslagsvatten 2019-03-25
Tjänsteutlåtande från Roslagsvatten 2019-03-06

10. Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 – antagande

KS-2019/524

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Tjänsteskrivelse 2019-07-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 51, 2019-06-03
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-07
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

11. Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning, Brandkåren Attunda

KS-2019/570

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-08-02
Förslagsdokument
Hemställan inkommen 2019-07-25

12. Hemställan från Brandkåren Attunda om omsättning av befintliga lån i Kommuninvest samt ny upplåning

 KS-2019/576

Ärendet lades till efter arbetsutskottet.

Tjänsteskrivelse 2019-08-07
Hemställan 2019-08-13
Hemställan 2019-08-07

13. Övertagande av väghållaransvar för Björkkällevägen

KS-2019/480

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 56, 2019-06-03
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-10
Karta 2019-05-20

14. Överlåtelse av köpeavtal avseende förskoletomt inom Centrala Ängby

KS-2019/502

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-06-24
Förslag på köpeavtal
Avtal mellan Turako och TB-gruppen, april 2019

15. Markanvisning till AB Borätt för kvarteret Takteglet

KS-2019/501

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-06-24
Förslag på markanvisningsavtal
Kartbild över området

16. Nytt samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

KS-2019/479

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-07-29
Förslag på avtal

17. Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL18

KS-2019/532

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-07-03
Förslag till tillämpningsanvisningar 2019-07-03

18. Ansökan om investeringsmedel för digitalt styr- och ledningssystem

 KS-2019/435

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-05-20

19. Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2018

KS-2019/555

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-07-12
Rapport 2019-07-12 – Uppföljning av nämndernas och styrelsens arbete med internkontroll 2018
Bilagor till rapporten: Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-04-15, Lönenämndens internkontrollplan 2018, Uppföljning av internkontrollplan 2018 från de kommunala bolagen

20. Revidering av internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2019

KS-2018/686

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-06-11
Internkontrollplan, reviderad 2019-06-06

21. Utvärdering av redovisat partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 2020

KS-2019/531

Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens.

Tjänsteskrivelse 2019-07-03

22. Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala befogenheterna

KS-2019/524

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Tjänsteskrivelse 2019-07-02

23. Utredning av etablerandet av ett medborgarråd

KS-2019/249

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Tjänsteskrivelse 2019-08-06
Lägesrapport 2019-08-06

  • Senast uppdaterad 4 sep 2019