Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 10 december 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Information om uthyrning av kontorslokaler i CIK samt status för byggnationen

5. Anmälan av delegationsbeslut

Utsända handlingar:
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2018-11-03–2018-11-30
- Protokoll från arbetsutskottet 2018-11-26 (separat)

Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:
- Förteckning HR-beslut 2018-11-16, kommunledningskontoret/stabsgruppen, Stina Desroses
- Utskrivna rapporter för mars–oktober, HR-ärenden, olika beslutsfattare (framgår av rapporterna)
- Ev. ordförandebeslut. 
 

6. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):

- Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2018-09-19
- Mötesanteckningar från Rådet för funktionshindersfrågor 2018-09-19
- Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2018-11-14
- Mötesanteckningar från Rådet för funktionshindersfrågor 2018-11-14

Beslutsärenden

7. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

KS-2018/679

Beslut från arbetsutskottet, § 200, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-10-29
Förslag på dokumenthanteringsplan 2018-11-23

8. Revidering av riktlinjer och föreskrifter för arkivvården

KS-2018/661

Beslut från arbetsutskottet, § 183, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-10-24
Förslag på föreskrifter 2018-10-24

9. Förordnande av borgerlig vigselförrättare

 KS-2018/606

Beslut från arbetsutskottet, § 179, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-10-04

10. Hantering av kommunens jubilarer – politiker och medarbetare

KS-2018/575

Beslut från arbetsutskottet, § 180, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-09-20
Förslag på hantering 2018-11-19

11. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa

KS-2018/603

Beslut från arbetsutskottet, § 181, 2018-11-26
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 123, 2018-09-24
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-30
Förslag på VA-taxa Knivsta 2019-01-01
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa 2018-08-07
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa 2018-08-15
Svenskt Vatten taxerapport-2017-08-01

 12. Bokslutsreglering individintegrerade elever

KS-2018/659

Beslut från arbetsutskottet, § 182, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Beslut från utbildningsnämnden, § 88, 2018-10-08
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-17

13. Förlängning av förordnande av begravningsombud för Knivsta

KS-2018/609

Beslut från arbetsutskottet, § 178, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-10-04

14. Begäran om yttrande från revisionen - Kommunstyrelsens ärendeprocess och rätten att underteckna handlingar

KS-2018/576

Beslut från arbetsutskottet, § 184, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-10-08
Förslag på yttrande 2018-11-12
Skrivelse från revisionen

15. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning –  lokalförsörjning

KS-2018/547

Beslut från arbetsutskottet, § 187, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-10-25
Beslutshandling 2018-10-25

16. Försäljning av bostadsrätter

KS-2018/607

Beslut från arbetsutskottet, § 185, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-26
Bilaga, kartbild, Förslag till avstyckning från Strandgården

17. Återrapportering av om- och tillbyggnad av Gredelby förskola

KS-2018/700

Beslut från arbetsutskottet, § 186 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-23
Skrivelse från Kommunfastigheter, inkommen 2018-11-22

18. Utredning om ett förvärv av kommunhuset på Centralvägen 18

KS-2018/709

Beslut från arbetsutskottet, § 188, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-08

19. Projektanställning för valarbete 2019

KS-2018/608

Beslut från arbetsutskottet, § 189, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-27

20. Ombudgetering av medel för närvårdssamverkan

KS-2018/707

Beslut från arbetsutskottet, § 190, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-09

21. Förfrågan från Samverkan mot brott (SAMBO) om stöd till Grannsamverkan

KS-2018/649

Beslut från arbetsutskottet, § 191, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-09

22. Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

KS-2018/673

Beslut från arbetsutskottet, § 192, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-09
Förslag på riktlinjer

23. ”Heltid som norm” – förlängning av projekt

KS-2018/711

Beslut från arbetsutskottet, § 193, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-12

24. Remissvar – Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

KS-2018/683

Beslut från arbetsutskottet, § 195, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-13
Förslag på yttrande 2018-11-13

25. Digitala verktyg för politiker mandatperioden 2018-2022

KS-218/634

Beslut från arbetsutskottet, § 196, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-10-30

26. Internkontrollplan 2019

KS-2018/686

Beslut från arbetsutskottet, § 203, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-28
Förslag på internkontrollplan 2019 

27. Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2019

KS-2018/728

Beslut från arbetsutskottet, § 197, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-08
Attestlista 2019

28. Finansiering Aktiv personalpolitik 2019

KS-2018/730

Beslut från arbetsutskottet, § 198, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-08

29. Begäran om medel från socialnämnden för finansiering av extern konsult

KS-2018/640

Beslut från arbetsutskottet, § 201, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Beslut från socialnämnden, § 303, 2018-10-04
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-01

30. Uppföljning Kommunstyrelsens Utvecklingsmedel 2018

KS-2018/751

Beslut från arbetsutskottet, § 202, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-16

31. Finansiering av uppsägning av hyreskontrakt för lokal på Häradsvägen

KS-2018/750

Beslut från arbetsutskottet, § 206, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-23
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-15

32. Finansiering av ny extern webbplats

KS-2018/717

Beslut från arbetsutskottet, § 199, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-13

33. Försäljning av del av Gredelby 1:3 till Turako AB

KS-2018/712

Beslut från arbetsutskottet, § 205, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-23
Förslag på köpekontrakt
Nybyggnadskarta 2018-06-26
Gestaltningsprinciper för ny förskola längs Boängsvägen
 
34. Planbesked på Vrå 1:159
KS-2018/513

Beslut från arbetsutskottet, § 194, 2018-11-26
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Yttrande inkommet 2018-11-13
Översiktskarta
Ansökan

35. Godkännande av detaljplan för Södra AR, etapp 1

Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 135, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-01
Plankarta 2018-10-01
Planbeskrivning 2018-10-22
Granskningsutlåtande 2018-10-01

  • Senast uppdaterad 5 dec 2018