Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 12 november 2018, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan av delegationsbeslut

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2018-09-07 – 2018-11-02 är utsänd till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Ev. ordförandebeslut redovisas på sammanträdet. Ev. förteckningar med HR-beslut finns tillgängliga på sammanträdet.

5. Anmälningsärenden


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
- Beslut från utbildningsnämnden, § 73, 2018-09-04, Internkontrollplan för utbildningsnämnden 2018
- Beslut från utbildningsnämnden, § 74, 2018-09-04, Ekonomisk uppföljning per juli
- Beslut från bygg- och miljönämnden § 156, 2018-10-14, ekonomisk uppföljning per september
- Beslut från utbildningsnämnden, § 87, 2018-10-08, verksamhetsberättelse och delårsbokslut per augusti 2018 (utbildningskontorets delar)
- Beslut från socialnämnden, § 303, 2018-10-01, handlingsplan för ekonomi i balans – revidering
- Beslut från socialnämnden, § 302, 2018-10-04, verksamhetsberättelse och delårsbokslut per augusti 2018
- Beslut från socialnämnden, § 301, 2018 – Ekonomisk uppföljning per sista augusti
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 156, 2018-10-14, Ekonomisk uppföljning, per september
- Minnesanteckningar från medlemssamråd Samordningsförbundet Uppsala län, 2018-10-19, med delårsrapport

Beslutsärenden

6. Mål och budget 2019 med planeringsramar 2020-2022


KS-2018/690
Ärendet innehåller femparti-majoritetens förslag till budget 2019.

  • Senast uppdaterad 12 nov 2018