Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 18 september 2019, kl 15:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: (ej publicerat)

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

Förslag: Protokollet justeras av ordförande och två justerare den 2 oktober 2019.

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Anmälda beslut och skrivelser

 Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med handlingarna):

- Beslut från Länsstyrelsen 2019-05-16 angående anmälan av lokala ordningsföreskrifter (KS-2018/802)
- Beslut från socialnämnden, § 57, 2019-04-25, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018
- Beslut från socialnämnden, § 68, 2019-05-23, Kvalitetsredovisning 2018
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 55, 2019-06-03, Svar på medborgarförslag 2018:08 om QR-kod på soptunnor och återvinningsstationer för tömning av överfulla behållare (KS-2018/543)
- Beslut från kommunstyrelsen, § 127, 2019-08-26, Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll
- Beslut från Heby kommunfullmäktige 29 april 2019 – Beslut om ansvarsfrihet för Samverkansnämnden 2019
- Beslut från Överförmyndarnämnden, § 160, 2019-05-20, Verksamhetsuppföljning med verksamhetsplan

b) Kommunalråden informerar

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden

6. Mål och budget 2020 med planeringsramar 2021-2023 samt skattesats 2020

KS-2019/578

Beslut från kommunstyrelsen, § 118, 2019-08-26
Tjänsteskrivelse 2019-08-19
Fempartimajoritetens förslag till mål och budget 2020, daterat 2019-08-19
Knivsta Nu:s förslag till mål och budget 2020, inkommet 2019-08-19
Sverigedemokraternas förslag till budget, inkommet 2019-08-19
Kristdemokraternas förslag till budget
Liberalernas förslag till inriktningsramar

7. Budget för kommunfullmäktiges revisorer 2020

KS-2019/578

Förslag från kommunfullmäktiges presidium 2019-09-05

8. Motion 2018:06 från Kerstin Umegård och Rolf Samuelsson (MP) - Hantering av kommunal mark

KS-2018/345

Beslut från kommunstyrelsen, § 95, 2019-05-20
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Motionen

9. Svar på motion från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Synnöve Adell (KD) 2019:01 – Minskade barngrupper i förskolan

KS-2019/184

Beslut från kommunstyrelsen, § 119, 2019-08-26
Beslut från utbildningsnämnden, § 56, 2019-05-08
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-04-15
Motion inkommen 13 februari 2019

10. Medborgarförslag 2018:07 – Bygg en park för skateboard, inlines och sparkcykel under Gredelbybron

KS-2018/324

Beslut från kommunstyrelsen, § 96, 2019-05-20
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Beslut från kommunfullmäktige § 79, 2018-05-30
Medborgarförslaget

11. Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten – fastigheten Gredelby 2:114

KS-2019/481

Beslut från kommunstyrelsen, § 133, 2019-08-26
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 57, 2019-06-03
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-06
Hemställan från Roslagsvatten 2019-03-25
Tjänsteutlåtande från Roslagsvatten 2019-03-06

12. Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 – antagande

KS-2019/524

Beslut från kommunstyrelsen, § 134, 2019-08-26
Tjänsteskrivelse 2019-07-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 51, 2019-06-03
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-07
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

13. Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning, Brandkåren Attunda

KS-2019/570

Beslut från kommunstyrelsen, § 120, 2019-08-26
Tjänsteskrivelse 2019-08-02
Förslagsdokument
Hemställan inkommen 2019-07-25

14. Hemställan från Brandkåren Attunda om omsättning av befintliga lån i Kommuninvest samt ny upplåning

 KS-2019/576

Beslut från kommunstyrelsen, § 121, 2019-08-26
Tjänsteskrivelse 2019-08-07
Hemställan 2019-08-13
Hemställan 2019-08-07

15. Nytt samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

KS-2019/479

Beslut från kommunstyrelsen, § 124, 2019-08-26
Tjänsteskrivelse 2019-07-29
Förslag på avtal

16. Utvärdering av redovisat partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 2020

KS-2019/531

Beslut från kommunstyrelsen, § 129, 2019-08-26
Tjänsteskrivelse 2019-07-03

17. Borgerlig vigselförrättare och borgerlig begravningsförrättare

KS-2019/190

Beslut från kommunstyrelsen, § 97, 2019-05-20
Tjänsteskrivelse 2019-04-11

18. Sammanträdestider 2020

KS-2019/406

Beslut från kommunstyrelsen, § 98, 2019-05-20
Tjänsteskrivelse 2019-04-30

19. Prislista för kommunens uthyrningsbara lokaler

 KS-2019/387

Beslut från kommunstyrelsen, § 99, 2019-05-20
Tjänsteskrivelse 2019-04-28
Förslag på prislista 2019-05-20
Yttrande från Knivsta föreningsråd

20. Övriga valärenden

 

Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet.

21. Anmälan av motioner

 

  • Senast uppdaterad 9 sep 2019