Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 22 maj 2019, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring , tel
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

Observera att sammanträdet kommer att ajourneras en kort stund för allmänhetens frågestund. Frågor ska vara inskickade skriftligt en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde. Allmänhetens frågestund är inte ett utrymme för debatter, utan ska ge möjlighet att ställa en enkel fråga och få ett svar från en ledamot. Frågor som rör myndighetsutövning mot enskilda kan inte besvaras av fullmäktige.

1. Upprop

2. Justering


Förslag: Protokollet justeras av ordförande och två justerare den 3 juni 2019.

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Föredrag från Årets Knivstabo 2018


Kristina Gissler berättar för kommunfullmäktige om sin verksamhet.

b) Anmälda beslut och skrivelser


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med handlingarna):

- Beslut från kommunstyrelsen, § 89, 2019-04-29, Svar på medborgarförslag 2018:06 om hittegodsavdelning i kommunhuset
- Beslut från kommunstyrelsen, § 87, 2019-04-29, Svar på revisionsrapport Granskning av Knivsta kommuns arbete med integration
- Beslut från Heby kommunfullmäktige 29 april 2019, Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden

c) Kommunalråden informerar

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden

6. Fråga om ansvarsfrihet, Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

KS-2019/86

Revisionsberättelse 2019-03-26
Revisorernas redogörelse för år 2018
Granskning av Brandkåren Attundas årsredovisning 2018, rapport daterad mars 2019

7. Fråga om ansvarsfrihet, Samordningsförbundet i Uppsala län

KS-2019/357

Brev 2019-04-15
Årsredovisning 2018
Granskningsrapport 2018
Revisionsberättelse 2018

8. Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen

KS-2018/233

Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019
Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2019-01-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Motionen

9. Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn

KS-2018/234

Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019
Beslut från kommunstyrelsen, § 15, 2019-01-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 144, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Motionen

10. Svar på motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) – Högtidlighåll fallet av Berlinmuren

KS-2019/185

Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019
Beslut från kommunstyrelsen, § 56, 2019-03-25
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Motion 2019-02-13

11. Svar på medborgarförslag 2018:03 – Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun

KS-2018/80

Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 24 april 2019
Beslut från kommunstyrelsen, § 57, 2019-03-25
Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Beslut från kommunfullmäktige, § 21, 2018-01-24
Medborgarförslag inkommet 2018-01-19

12. Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

KS-2019/360

Beslut från kommunstyrelsen, § 88, 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Beslutsdokument 2019-04-26

13. Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun 2019-2025

KS-2019/147

Beslut från kommunstyrelsen, § 79, 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Förslag på kultur- och fritidspolitiskt program

14. Medarbetarpolicy

KS-2019/326

Beslut från kommunstyrelsen, § 72, 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-04-04
Förslag på medarbetarpolicy

15. Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun

KS-2018/412

Beslut från kommunstyrelsen, § 77, 2019-04-29
Beslut från socialnämnden, § 184, 2018-05-31
Socialnämndens förslag på beslutshandling, 2018-05-31
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-21

16. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

KS-2019/172

Beslut från kommunstyrelsen, § 78, 2019-04-29
Tjänsteskrivelse 2019-03-21
Hemställan 2019-02-18 och beslut från Norrvattens förbundsfullmäktige, § 6, 2019-01-29
Underlag till Norrvattens beslut – Förslag till beslut 2018-10-15

17. Övriga valärenden

18. Anmälan av motioner

  • Senast uppdaterad 3 jun 2019