Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 24 april 2019, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information från Polisen

Kommunpolis Örjan Brodin och områdeschef Jale Poljarevius informerar.

b) Anmälda beslut och skrivelser


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med handlingarna):

- Beslut från socialnämnden, § 20, 2019-02-14, Verksamhetsplan för socialnämnden 2019
- Beslut från socialnämnden, § 19, 2019-02-14, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018
- Beslut från överförmyndarnämnden, § 63, 2019-02-18, Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 48, 2019-02-19, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018
- Beslut från kommunstyrelsen, § 39, 2019-02-25, Verksamhetsplan och internbudget 2019
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 18, 2019-02-11, Verksamhetsplan och internbudget 2019
- Beslut från utbildningsnämnden, § 11, 2019-02-12, Verksamhetsplan och internbudget 2019
- Beslut från utbildningsnämnden § 9, 2019-02-12, Verksamhetsberättelse och årsbokslut för utbildningsnämnden 2018

c) Kommunalråden informerar

5. Ledamöternas frågor

6. Interpellationer

 KS-2019/123

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande om minskade barngrupper i förskolan
- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande om utvecklingen i Alsike Nord (och interpellationssvar)
- Interpellation från Monica Lövgren (SD) till kommunstyrelsens ordförande om Knivstas expansion

Beslutsärenden

 

7. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2018

Revisorernas berättelse 2019-04-09
Revisorernas redogörelse 2019-04-09
Revisorernas granskning av årsredovisning 2018

8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2018

KS-2019/16

Beslut från kommunstyrelsen, § 54, 2019-03-25
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Verksamhetsberättelse och årsbokslut – rapport korrekturläst 2019-04-08

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och övriga förtroendevalda

10. Fastighetsköp – Köp av kommunhuset på Centralvägen 18

KS-2019/233

Beslut från kommunstyrelsen, § 47, 2019-03-25
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Värdeutlåtande 2018-05-07 (dnr KS-2018/710)
 

11. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna

KS-2019/93

Beslut från kommunstyrelsen, § 11, 2019-01-28
Tjänsteskrivelse 2019-01-18
Förslag på reviderat reglemente 2019-01-18

12. Ombudgetering av medel för kulturskolan och ungdomsverksamheten

KS-2019/71

Beslut från kommunstyrelsen, § 12, 2019-01-28
Tjänsteskrivelse 2019-01-14

13. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun

KS-2018/802

Beslut från kommunstyrelsen, § 13, 2019-01-28
Tjänsteskrivelse 2018-12-13
Förslag på lokala ordningsföreskrifter 2018-12-13

14. Taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark

KS-2019/208

Beslut från kommunstyrelsen, § 55, 2019-03-25
Förslag på taxa 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 16, 2019-02-11
Tjänsteskrivelse från samhällsutvecklingsnämnden 2019-01-18

15. Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018

KS-2019/69

Beslut från kommunstyrelsen, § , 2019-02-25
Tjänsteskrivelse 2019-01-14
Rapport januari 2019

16. Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen

KS-2018/233

Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2019-01-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Motionen  

17. Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn

KS-2018/234

Beslut från kommunstyrelsen, § 15, 2019-01-28
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 144, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Motionen

18. Svar på motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) – Högtidlighåll fallet av Berlinmuren

KS-2019/185

Beslut från kommunstyrelsen, § 56, 2019-03-25
Tjänsteskrivelse 2019-03-01
Motion 2019-02-13

19. Svar på medborgarförslag 2018:03 – Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun

KS-2018/80

Beslut från kommunstyrelsen, § 57, 2019-03-25
Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Beslut från kommunfullmäktige, § 21, 2018-01-24
Medborgarförslag inkommet 2018-01-19

20. Övriga valärenden

Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet

21. Anmälan av motioner

 

  • Senast uppdaterad 8 maj 2019