Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 13 februari 2019, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Anmälda beslut och skrivelser


Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med handlingarna):

- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 156, 3 december 2018, Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens planprocess (KS-2018/660)
- Beslut från kommunstyrelsen, § 217, 10 december 2018, Begäran om yttrande från revisionen - Kommunstyrelsens ärendeprocess och rätten att underteckna handlingar (KS-2018/576)
- Beslut från socialnämnden, § 362, 2018-12-13, Verksamhetsplan 2019
- Beslut från socialnämnden, § 367, 2018-12-13, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3
- Revisionsrapport Integration - strategier och insatser (december 2018) (KS-2019/64)
- Beslut från utbildningsnämnden, § 117, 2018-12-11, Resursfördelning och bidrag för förskola och grundskola 2019
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 5, 2019-01-22, Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2019

b) Kommunalråden informerar

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden

6. Interpellationer

 KS-2019/123

- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande - Kostnad för inhyrd personal?
- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande - Kommunens stöd till civilsamhället
- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till socialnämndens ordförande - Likvärdig äldreomsorg?
- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till socialnämndens ordförande - Övergång från bostadssociala hyreskontrakt till förstahandskontrakt

7. Övriga valärenden

Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet.

8. Anmälan av motioner

9. Godkännande av detaljplan för Södra AR, etapp 1

KS-2018/727

Beslut från kommunstyrelsen, § 235, 2018-12-10
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 135, 2018-11-05
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-01
Plankarta 2018-10-01
Planbeskrivning 2018-10-22
Granskningsutlåtande 2018-10-01

10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa

KS-2018/603

Beslut från kommunstyrelsen, § 213, 2018-12-10
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 123, 2018-09-24
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-30
Förslag på VA-taxa Knivsta 2019-01-01
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa 2018-08-07
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa 2018-08-15
Svenskt Vatten taxerapport-2017-08-01 

11. Ombudgetering av medel för närvårdssamverkan

KS-2018/707

Beslut från kommunstyrelsen, § 223, 2018-12-10
Tjänsteskrivelse 2018-11-09

12. Bokslutsreglering individintegrerade elever

KS-2018/659

Beslut från kommunstyrelsen, § 214, 2018-12-10
Tjänsteskrivelse 2018-11-21
Beslut från utbildningsnämnden, § 88, 2018-10-08
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-17

13. Hantering av kommunens jubilarer – politiker och medarbetare

KS-2018/575

Beslut från kommunstyrelsen, § 207, 2018-12-10
Tjänsteskrivelse 2018-09-20
Förslag på hantering 2018-11-19

14. Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner

KS-2017/676

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-24 samt 2018-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2018-09-17
Tjänsteskrivelse
Motionen

15. Medborgarförslag 2017:04 – Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen

KS-2017/489

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, § 178, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 105, 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-29
Beslut från kommunfullmäktige, § 136, 2017-09-27
Medborgarförslaget 2017-07-08

16. Medborgarförslag 2017:08 – Bygg en båtramp till Mälaren

KS-2017/729

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, § 179, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 102 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Beslut från kommunfullmäktige, § 176 2017-11-29
Medborgarförslaget 2017-11-03

 17. Motion 2016:11 från Anders Grönvall (S) om moderna cykelbanor

KS-2016/641

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, § 175, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-09
Motionen 2016-09-22

18. Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU) – Bygg en hängande gångbro över Valloxen

KS-2017/187

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, § 176, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-15
Motionen 2017-03-02

19. Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU) – Inrätta ett naturvårdsråd

KS-2017/189

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, § 177, 2018-10-15
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 104 2018-08-27
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Motionen 2017-03-02

20. Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till unga i Knivsta

KS-2017/416

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-21
Beslut från kommunstyrelsen, 174, 2018-09-17
Tjänsteskrivelse
Motionen

21. Revidering av riktlinjer och föreskrifter för arkivvården

KS-2018/661

Beslut från kommunstyrelsen, § 206, 2018-12-10
Tjänsteskrivelse 2018-10-24
Förslag på föreskrifter 2018-10-24

22. Förordnande av borgerlig vigselförrättare

 KS-2018/606

Beslut från kommunstyrelsen, § 212, 2018-12-10
Tjänsteskrivelse 2018-10-04

 

  • Senast uppdaterad 28 feb 2019