Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 14 december 2017, kl 14:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

4 – 22. Individärenden (sekretess, slutet sammanträde, se separat kallelse)

(ca kl 08.30 – 10.00)

 

23. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och omsorg i Knivsta kommun för tertial 2, 2017                                                      
SN-2017/273
  (ca kl 10.15) 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 107
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och omsorg i Knivsta kommun för tertial 2, 2017, 2017-11-20

 

24. Ansökan om föreningsbidrag från föreningen 18plus i Knivsta – till projekt ”Fadderhem i Knivsta”
SN-2017/ 292

(ca kl 14.30) 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 106
Tjänsteskrivelse, 2017-12-07
Ansökan om föreningsbidrag från föreningen 18plus i Knivsta,
Bilaga till ansökan,
Stadgar för föreningen 18plus i Knivsta

 

25. Ekonomisk uppföljning per sista november för socialnämnden 2017
SN-2017/4
 (ca kl 14.50)                                                                                                                 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 119

Handling senare

 

26. Ökad samverkan mellan socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter
SN-2017/113
  (ca kl 15)                                                                                                             

Muntlig information från kvalitets- och utvecklingschef.

 

27. Uppföljning av Vård och omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
SN-2017/268
(ca kl 15.10)                                                                                                             

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 101
Tjänsteskrivelse, 2017-11-08
Uppföljning av Vård och omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,2017-11-08

 

28. Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Knivsta kommun och Brottsofferjouren Uppsala län                                                           
SN-2017/272
 (ca kl 15.20)

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 108
Tjänsteskrivelse, 2017-11-16
Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) mellan Knivsta kommun och Brottsofferjouren Uppsala län

 

29. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 1-3 2017
SN-2017/277
 (ca kl 15.30)                                                                                                             

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 112
Tjänsteskrivelse, 2017-11-28
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 1,2 och 3 2017, 2017-11-28

 

30. Uppföljning av ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och kommunstyrelsen beträffande flyktingfrågor                                                                                      
SN-2017/244
 (ca kl 15.40) 

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 115
Tjänsteskrivelse, 2017-11-09
Uppföljning av ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och kommunstyrelsen beträffande flyktingfrågor, 2017-11-09

 

31. Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2018
SN-2017/14
  (ca kl 15.50)                                                                                                              

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 116
Tjänsteskrivelse, 2017-11-07
Internkontrollplan för kvalitet för socialnämndens verksamheter 2018

 

32. Fördjupad uppföljning av stöd och service                                                   
SN-2017/243
(ca kl 16.00)

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 117
Tjänsteskrivelse, 2017-11-28
Fördjupad uppföljning av Stöd och service

 

33. Särskild uppföljning av hemtjänstutförare Enklare Vardag AB
SN-2017/255
(ca kl 16.10)                                                                                                             

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 118
Tjänsteskrivelse, 2017-10-23

 

34. Lokalförsörjningsplan särskilt boende och hemtjänst, socialnämnden 2017-2026
SN-2017/274
(ca kl 16.20)                                                                                                             

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 105
Tjänsteskrivelse, 2017-11-20
Särskilt boende - Vård och Omsorg, Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun 2017-2026
Hemtjänst - Vård och Omsorg, Lokalförsörjningsplan Knivsta kommun 2017-2026
Prognos för omsorgstagare - underlag för lokalförsörjningsplan 2017-2026, 2017-05-18

 

35. Utredning med anledning av motion om kostnadsfria halkskydd till alla över 65 år
SN-2017/284
(ca kl 16.30)                                                                                                             

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 114
Tjänsteskrivelse, 2017-11-21

 

36. Revidering av socialnämndens delegationsordning
SN-2017/50
(ca kl 16.40)                                                                                                            

Handlingen innehåller:
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-11-30, § 113
Tjänsteskrivelse, 2017-11-20
Lista på föreslagna ändringar i delegationsordningen, 2017-11-22
Förslag till ny delegationsordning, 2017-11-20

 

37. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

  • Senast uppdaterad 22 dec 2017