Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 16 november 2017, kl 10:30
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

Individärenden

4 - 26. *Sekretess* (Se separat kallelse) (ca kl 8.30 - 10)

 

27. Information om JO:s beslut med diarienummer 4089-2016      (ca kl 10.30)

Muntlig information från områdeschef myndigheten.

 

28. Placeringar av ensamkommande barn och unga som fyllt arton år
SN-2017/253

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 88, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-10-20
Diskussionsunderlag, 2017-10-04
Dom, meddelad 2017-05-05 av Kammarrätten i Göteborg i mål nr 73-17
Beslut 2017-09-19 samt tjänsteskrivelse 2017-09-06 från Linköpings kommun

 

29. Ekonomisk uppföljning per sista oktober för socialnämnden 2017
SN-2017/4

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 89, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-11-14
Ekonomisk uppföljning per sista oktober för socialnämnden 2017

 

30. Flyktingmottagande – arbetet med återsökning av statliga medel
SN-2017/251

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 91, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-10-17
Flyktingmottagande – arbetet med återsökning av statliga medel, 2017-10-17

 

31. Socialnämndens program och plan för e-hälsa och digitalisering
SN-2017/227

 Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 92, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-10-17
Socialnämndens program och plan för e-hälsa och digitalisering, 2017-10-17
Roller och ansvar inom e-hälsa och digitalisering, 2017-10-16

 

32. Revidering av förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst
SN-2017/241

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 93, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-10-16
Förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för utförande av hemtjänst, 2017-10-17

 

33. Tillämpningen av lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst och hemsjukvård inom processen trygg hemgång från slutenvård
SN-2017/228

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 94, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-10-02

 

34. Verksamhetsplan för socialnämnden för 2018
SN-2017/6

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 95, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-10-17
Verksamhetsplan för socialnämnden för 2018, 2017-10-17

  

35. Upphandling av färdtjänsttransporter med taxifordon för den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänst och riksfärdtjänst
SN-2017/250

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 96, 2017-10-26
Tjänsteskrivelse, 2017-10-17

 

36. Förlängt sammanträde för socialnämnden i december 2017
SN-2016/192

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott § 90, 2017-10-26

 

37. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet. Allmänna anmälnings- och informationsärenden (bilaga 1) och Individärenden (bilaga 2)
  • Senast uppdaterad 6 apr 2018