Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 01 juni 2017, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

4 - 35. *Sekretess* (Se separat kallelse)

 

Informationsärenden

  

36. Information om plan psykisk hälsa Knivsta kommun och Region Uppsala

 

Psykisk hälsa – regional handlingsplan, oktober 2016

Muntlig information från utvecklingsledare.

 

37. Förhyrning av del av servicehuset för nyanlända
SN-2017/114

 

Muntlig information från socialchef.

 

Beslutsärenden

 

38. Avgifter och tillämpningsregler inom Äldre- och handikappomsorgen, revidering av avgifter inom HSL
SN-2017/101

 

Handlingen innehåller:

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-05-18, § 51

Tjänsteskrivelse, 2017-05-08;

Avgifter och tillämpningsregler inom Äldre- och handikappomsorgen i Knivsta kommun;

Kommunfullmäktiges beslut § 82, 2010-06-17, Avgifter och tillämpningsregler inom Äldre- och handikappomsorgen i Knivsta kommun

 

39. Fördjupad uppföljning av enheten för råd och stöd i Knivsta kommun
SN-2016/270

 

Handlingen innehåller:

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-05-18, § 47

Tjänsteskrivelse, 2017-05-15;

Handlingsplan åtgärdspunkter utifrån fördjupad uppföljning av Råd och Stöd 2016,

2017-05-08

 

40. Kvalitetsredovisning för socialnämnden för 2016 
SN-2017/8

 

Handlingen innehåller:

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-05-18, § 48

Tjänsteskrivelse, 2017-05-08;

Förenklad kvalitetsredovisning för socialnämndens verksamheter 2016

 


41. Ekonomisk uppföljning per sista april för socialnämnden 2017
SN-2017/4

 

Handlingen innehåller:

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-05-18, § 49

Tjänsteskrivelse 2017-05-23

Ekonomisk uppföljning per sista april för socialnämnden 2017

 

42. Revidering av internbudget för socialnämnden 2017
SN-2016/6

 

Handlingen innehåller:

Tjänsteskrivelse, 2017-05-24.

 

43. Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018
SN-2017/104

 

Handlingen innehåller:

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-05-18, § 50

Tjänsteskrivelse, 2017-04-26;

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018

 

 

44. Ökad samverkan mellan socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter
SN-2017/113

 

Handlingen innehåller:

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2017-05-18, § 43

Tjänsteskrivelse, 2017-05-10

 

45. Riktlinje beslutsstöd för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Knivsta kommun
SN-2017/124

 

Handlingen innehåller:

Tjänsteskrivelse, 2017-05-30

Riktlinje beslutsstöd för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg i Knivsta kommun

 

46. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet.

 

 

 

  • Senast uppdaterad 9 jun 2017