Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämndens sammanträde

  • Tid: fredag 17 mars 2017, kl 10:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Josefin Lindström, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1. Upprop

2. Justering av protokoll

3. Godkännande av dagordningen samt cirkulering av anmälningsärenden och delegationsbeslut.

 

Individärenden

4 - 29. *Sekretess* (Se separat kallelse)

 

Informationsärenden

 

30. Information om samverkan mellan utbildningsnämnden och socialnämnden

 

Muntlig information från kvalitets- och utvecklingschef samt strateg på utbildningskontoret.

 

31. Information om inbjudan från samhällsutvecklingsnämnden till samråd gällande förslag till Detaljplaneprogram för Nydal

 

Muntlig information från socialchef.

 

32. Uppdrag från socialnämnden gällande Lyckträffens verksamhet
SN-2017/45                    

 

Muntlig information från områdeschef utförare.

 

Beslutsärenden

 

33. Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2017 
SN-2017/50

 

Handlingen innehåller:
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-02, § 24;
Tjänsteskrivelse, 2017-02-14;
Förslag till ny delegationsordning

  

34. Patientsäkerhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2016
SN-2017/70

 

Handlingen innehåller: 
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-02, § 25;
Tjänsteskrivelse, 2017-03-02;
Patientsäkerhetsberättelse för socialnämndens verksamheter år 2016

 

35. Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2017 
SN-2017/4

 

Handlingen innehåller: 
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-02, § 26
Tjänsteskrivelse, 2017-03-15;
Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2017 

 

36. Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar 2018-2021
SN-2017/52

 

Handlingen innehåller: 
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-02, § 27
Tjänsteskrivelse, 2017-03-14

 

37. Val av representant till regionalt Samråd för hälsa, vård och omsorg (HSVO)
SN-2017/69

 

Handlingen innehåller: 
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-02, § 22;
Epost från kommundirektör, 2017-02-24

 

38. Ändring av socialnämndens sammanträdestider 2017
SN-2016/192

 

Handlingen innehåller: 
Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2017-03-02, § 20;
Tjänsteskrivelse, 2017-03-06

 

39. Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 

Övriga anmälnings- och informationsärenden cirkulerar vid sammanträdet. Allmänna anmälnings- och informationsärenden (bilaga 1) och Individärenden (bilaga 2)

  • Senast uppdaterad 23 mar 2017