Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 29 november 2017, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden


a) Kommunalråden informerar

b) Anmälan av revisionsrapport: Granskning av IT- och informationssäkerhet inom samverkansnämnden

KS-2017/711

Missiv 2017-10-20
Revisionsrapport 2017-10-10

c) Övriga anmälningsärenden


Listan med övriga anmälningsärenden skickas ut till ledamöter och ersättare i e-post innan sammanträdet, samt finns tillgänglig under mötet.

5. Ledamöternas frågor

KS-2017/81

6. Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till Klas Bergström (M) om bakgrundskontroll av företag innan avtalstecknande

KS-2017/80

Interpellationen

7. Interpellation från Christer Johansson (V) till socialnämndens ordförande - Verklig valfrihet för äldre

KS-2017/80

Interpellationen

Eventuell ajournering för allmänhetens frågestund

Beslutsärenden

8. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2017

KS-2017/767

Revisorernas utlåtande över delårsbokslutet 2017, 2017-11-14
Granskning av delårsrapport 2017, revisionsrapport oktober 2017

9. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern per 2017-08-31

KS-2017/12

Beslut från kommunstyrelsen, § 184, 2017-10-16
Tjänsteskrivelse 2017-10-09
Delårsbokslut per augusti 2017, ekonomisk rapport

10. Revidering av avgifter för serveringstillstånd och kontrollavgifter för tillsyn av elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare

KS-2017/559

Beslut från kommunstyrelsen, § 185, 2017-10-16
Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Förslag på avgifter

11. Svar på motion 2016:06 från (KNU) - Genomför rådslag om planeringen av Knivsta centrum

KS-2016/230

Beslut från kommunstyrelsen, § 186, 2017-10-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 72, 2017-08-14
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-08-07
Beslut från kommunfullmäktige, § 54, 2016-03-09
Motionen

12. Redovisning 2017 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år

KS-2017/599

Beslut från kommunstyrelsen, § 187, 2017-10-16
Tjänsteskrivelse 2017-09-18

13. Valärenden

14. Anmälan av medborgarförslag

15. Anmälan av motioner

16. Anmälan av interpellationer

 

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018