Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 27 september 2017, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar

b) Anmälan av granskningsrapport, Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin, revisionsrapport från Region Uppsala (KS-2017/436)

c) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor
KS-2017/81

Ajournering för allmänhetens frågestund

Beslutsärenden

6. Översyn av valdistrikten - delning av valdistrikt samt justeringar av distriktsgränser
KS-2017/354

Beslut från kommunstyrelsen, § 133, 2017-08-21
Beslut från valnämnden § 5 2017-05-22
Valnämndens tjänsteskrivelse 2017-05-18
Förslag på ny indelning av valdistrikt
Aktuella valdistrikt 2014, karta 2017-05-03

7. Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB
KS-2017/518

Beslut från kommunstyrelsen, § 138, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-07-10
Hemställan 2016-11-10

8. Hemställan om höjning av borgenstak för Alsike Fastighets AB
KS-2017/517

Beslut från kommunstyrelsen, § 139, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-07-10
Hemställan 2014-11-25

9. Detaljplan för Margarethahemmet

Beslut från kommunstyrelsen, § 141, 2017-08-21
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 73, 2017-08-14
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-07-05
Planbeskrivning 2017-07-05
Plankarta 2017-07-05

10. Begäran om bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård
KS-2017/307

Beslut från kommunstyrelsen, § 134, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-07-10
Beslut från socialnämnden, § 102, 2017-04-06
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-06

11. Svar på motion 2016:14 från Gunnar Larsson (SD) om kostnadsfria halkskydd för äldre över 65 år
KS-2016/722

Beslut från kommunstyrelsen, § 135, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-07-03
Socialnämndens beslut, § 143, 2017-04-27
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-06
Motionen

12. Initiativ till praktikplatser för nyanlända
KS-2017/409

Beslut från kommunstyrelsen, § 136, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-06-07

13. Partistödsredovisning 2016

Beslut från kommunstyrelsen, § 137, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-08-08
Redovisningar från Centerpartiet, Knivsta Nu, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

14. Begäran om medel för ensamkommande 2017
KS-2017/185

Beslut från kommunstyrelsen, 168, 2017-09-18
Beslut från kommunstyrelsen, 142, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-07-11
Beslut från socialnämnden, § 56, 2017-02-16
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-01-27

15. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv – revidering
KS-2017/490

Beslut från kommunstyrelsen, § 143, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-07-11
Förslag på riktlinjer

16. Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorgen samt revidering av avgifter inom HSL
KS-2017/429

Beslut från kommunstyrelsen, § 144, 2017-08-21
Tjänsteskrivelse 2017-07-12
Beslut från socialnämnden, § 182, 2017-06-01
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-05-08
Beslut från kommunfullmäktige, § 82, 2010-06-17
Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorgen i Knivsta kommun 2009-09-09

17. Valärenden

18. Anmälan av medborgarförslag

19. Anmälan av motioner

20. Anmälan av interpellationer
  • Senast uppdaterad 29 maj 2018