Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 14 juni 2017, kl 15:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar

b) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

KS-2017/81

6. Svar på motion 2016:13 från Björn-Owe Björk (KD) – Inrätta vårdserviceteam för att förbättra integrationsarbetet

KS-2016/662

Beslut från kommunstyrelsen, § 96, 2017-05-22
Tjänsteskrivelse 2017-04-20
Motionen

7. Likvidation av Regionförbundet Uppsala län

KS-2017/346

Beslut från kommunstyrelsen, § 97, 2017-05-22
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Protokoll från likvidationskommittén 2017-04-28
Regionförbundets revisorers revisionsberättelse 2016
Regionförbundets revisorers redogörelse för år 2016
Granskning av Regionförbundets årsredovisning 2016
Regionsförbundets förvaltningsberättelse 2016

8. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2018

KS-2017/314

Beslut från kommunstyrelsen, § 98, 2017-05-22
Tjänsteskrivelse 2017-05-04

9. Taxor och avgifter för grävtillstånd samt TA-planer

KS-2017/368

Beslut från kommunstyrelsen, § 99, 2017-05-22
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-04

10. Ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB 2017

KS-2017/381

Beslut från kommunstyrelsen, § 100, 2017-05-22
Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Förslag på ägardirektiv 2017-05-18

11. Ägardirektiv för Knivstabostäder AB 2017

KS-2017/382

Beslut från kommunstyrelsen, § 101, 2017-05-22
Tjänsteskrivelse 2017-05-18
Förslag på ägardirektiv 2017-05-18

12. Budget för kommunfullmäktiges revisorer 2018 med planeringsramar 2019-2021


Förslag från kommunfullmäktiges presidium 2017-05-29

13. Mål och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021

KS-2017/360

Beslut från kommunstyrelsen, § 95, 2017-05-22
Tjänsteskrivelse 2017-05-15
Alliansens förslag 2017-05-15
Socialdemokraternas förslag 2017-05-30
Knivsta Nu:s förslag 2017-05-24
Miljöpartiets förslag 2017-05-30
Vänsterpartiets förslag 2017-05-24

14. Valärenden


15. Anmälan av medborgarförslag

16. Anmälan av motioner

17. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018