Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 17 maj 2017, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop
2. Justering
3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Inspirationsföreläsning av Årets Knivstabo 2015
b) Information från revisorerna om revisionens riskanalys
c) Kommunalråden informerar
d) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

KS-2017/81

Ajournering för allmänhetens frågestund


Beslutsärenden

6. Svar på medborgarförslag 2016:06 – Hantering av detaljplaner som avviker från den fördjupade översiktsplanen

KS-2016/310

Beslut från kommunstyrelsen, § 74, 2017-04-24
Tjänsteskrivelse 2017-03-17
Beslut från kommunfullmäktige, § 75, 2016-04-27
Medborgarförslaget

7. Svar på motion 2016:07 från Kerstin Umegård (MP) - Utvärdera och kvalitetssäkra planprocessen i Knivsta

KS-2016/350

Beslut från kommunstyrelsen, § 75, 2017-04-24
Tjänsteskrivelse 2017-03-17
Beslut från kommunfullmäktige, § 76, 2016-04-27
Motionen

8. Svar på motion 2016:05 från Anneli Löfling, Lennart Lundberg, och Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU) – Säker skolväg inom Knivsta kommun

KS-2016/229

Beslut från kommunstyrelsen, § 76, 2017-04-24
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 33, 2017-03-20
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden, antaget 2016-03-20
Tjänsteskrivelse från samhällsutvecklingsnämnden, 2017-02-20
Motionen

9. Delägarskap i Inera - förvärv av aktier

KS-2017/238

Beslut från kommunstyrelsen, § 77, 2017-04-24
Tjänsteskrivelse 2017-03-30
Aktieöverlåtelseavtal
Anslutningsavtal
Aktieägaravtal
Bolagsordning
Ägardirektiv
Årsredovisning 2015 för Inera AB

10. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län


Följebrev 2017-04-26
Revisionsberättelse 2016, 2017-03-31
Granskningsrapport 2016
Årsredovisning 2016

11. Valärenden
12. Anmälan av medborgarförslag
13. Anmälan av motioner
14. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018