Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 25 januari 2017, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information om revideringen av rutinen för barnkonsekvensanalys
b) Information från revisionen

Missiv 2016-12-13
Revisionsrapport november 2016, Granskning av exploateringsverksamheten

c) Kommunalråden informerar

d) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

KS-2016/103

a) Fråga från Anders Grönvall (S) till Klas Bergström (M) om miljömålen
b) Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om förtroende för avtalspartner

Ajournering för allmänhetens frågestund

6. Interpellationer

a) Interpellation från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande, om personalrekrytering

KS-2016/708
Interpellation 2016-10-24 och interpellationssvar 2016-11-15

b) Interpellation från Anders Grönvall (S) till kommunstyrelsens ordförande om Vision 2025

KS-2016/825
Interpellation 2016-11-29 och interpellationssvar 2017-01-10

Beslutsärenden

7. Anslutning av Knivstas allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet

KS-2016/768

Beslut från kommunstyrelsen, § 236, 2016-12-06
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 125, 2016-11-07
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-10-12
Signerat tjänsteutlåtande från Roslagsvatten
Förstudie Knivstas framtida avloppshantering, från Roslagsvatten

8. Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2017

KS-2016/752

Beslut från kommunstyrelsen, § 237, 2016-12-06
Tjänsteskrivelse 2016-11-08

9. Godkännande av upplåning och kommunal borgen Brandkåren Attunda

KS-2016/761

Beslut från kommunstyrelsen, § 238, 2016-12-06
Tjänsteskrivelse 2016-11-08

10. Valärenden

11. Anmälan av medborgarförslag

12. Anmälan av motioner

13. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 29 maj 2018