Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsens sammanträde

  • Tid: måndag 01 februari 2016, kl 13:00
  • Plats: Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Godkännande av dagordning

Informationsärenden

4. Information om samverkan mellan Polisen och Knivsta kommun

5. Flyktingsituationen

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

6. Detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85

KS-2015/710

Beslut från arbetsutskottet, § 8, 2016-01-18
Ordförandeförslag 2016-01-08
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 154, 2015-11-30, med bilagor
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2015-10-21
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

7. Ändring av VA-taxan

KS-2015/44

Beslut från arbetsutskottet, § 9, 2016-01-18
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 157, 2015-11-30
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2015-11-05
Anläggningsavgifter, förslag 2015-11-04

8. Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB

KS-2015/646

Beslut från arbetsutskottet, § 10, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-15
Protokoll från Knivstabostäder AB:s styrelsemöte 2015-10-05
Brev 2015-10-10 från Knivstabostäder AB:s styrelse

9. Utbetalning av partistöd 2016

KS-2015/738

Beslut från arbetsutskottet, § 11, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-21

10. Överföring av kommunbidrag från socialnämndens verksamhetsblock 6 till verksamhetsblock 5

KS-2015/683

Beslut från arbetsutskottet, § 12, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-21
Beslut från socialnämnden, § 235, 2015-11-24

11. Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB

KS-2016/83

Tjänsteskrivelse 2015-01-19
Gällande ägardirektiv, utdrag ur Mål och budget 2016
Beslut från arbetsutskottet, § 6, 2016-01-18 (innebär uppdrag, ej med i utskick)

12. Riktlinjer för markanvisningar (policy)

KS-2015/699

Beslut från arbetsutskottet, § 23, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-30
Förslag till policy
Beslut från kommunstyrelsen, § 256, 2015-12-07

Kommunstyrelsens beslutsärenden

13. Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande markanvisningsavtal mellan Rosendal fastigheter AB/ Holding 1 och Knivsta kommun (Mål nr 6141-15)

KS-2015/677

Tjänsteskrivelse 2016-01-22
Förslag på yttrande 2016-01-20
Förvaltningsrättens föreläggande 2016-01-13 med bilaga, överklagan

14. Ny skola och sporthall Alsike Nord

KS-2015/715

Beslut från arbetsutskottet, § 4, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-21
Behovsprogram 2016-01-21
Situationsplan 2015-12-21

15. Ny förskola Kölängsvägen

KS-2015/716

Beslut från arbetsutskottet, § 5, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-22
Illustrationsplan och flygbild
Program för förskolor 2015-12-21
Beslut från utbildningsnämnden § 148, 2015-11-30

16. Inriktningsbeslut mål och budget 2017

KS-2015/16

Beslut från arbetsutskottet, § 14, 2016-01-18

17. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2015

KS-2015/713

Beslut från arbetsutskottet, § 13, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-18
Uppföljning, rapport

18. Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016

KS-2015/712

Beslut från arbetsutskottet, § 15, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-18
Förslag på internkontrollplan
Riskanalys

19. Begäran om planuppdrag - detaljplanearbete för Ledingevägen

KS-2015/711

Beslut från arbetsutskottet, § 16, 2016-01-18
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 154, 2015-11-30
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2015-11-11

20. Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta

KS-2016/43

Beslut från arbetsutskottet, § 17, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-04

21. Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat

KS-2015/733

Beslut från arbetsutskottet, § 18, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-04
Ansökan

22. Ansökan om planbesked för Särsta 3:1, Concent AB

KS-2015/618

Beslut från arbetsutskottet, § 19 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-29
Ansökan

23. Ansökan om planbesked för Ängby 2:1, Särsta 3:467, 3:380, 3:438, Rosendal Fastigheter AB

KS-2015/689

Beslut från arbetsutskottet, § 20, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-30
Ansökan

24. Ansökan om planbesked för Ängby 2:1 m.fl., Univercity AB

KS-2015/703

Beslut från arbetsutskottet, § 21, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-30
Ansökan med bilaga, ritning Eco Garden City

25. Granskning av kommunens rutiner för markanvisningar

KS-2015/690

Beslut från arbetsutskottet, § 22, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-30
Missiv 2015-12-02
Granskningsrapport 2015-11-17

26. Försäljning av del av Gredelby 1:3 till HEAB Fastigheter AB

KS-2016/48

Beslut från arbetsutskottet, § 24, 2016-01-18

27. Lönepolitiska insatser ur posten aktiv personalpolitik för 2016

KS-2015/731

Beslut från arbetsutskottet, § 29, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-12-18

28. Svar på medborgarförslag 2015:19 om behov av broschyr om miljömärkningar för konsumentvaror

KS-2015/609

Beslut från arbetsutskottet, § 25, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2015-01-04
Beslut från kommunfullmäktige, § 237, 2015-11-19
Medborgarförslaget

29. Plan för Knivsta kommuns arbete med krisberedskap

KS-2016/64

Beslut från arbetsutskottet, § 26, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-14
Förslag på plan

30. Begäran om redovisning av beslut kring markanvisningsavtal

KS-2015/536

Beslut från arbetsutskottet, § 27, 2016-01-18
Redovisning PM 2016-01-05
Sammanställning av markanvisningsavtal
Beslut från kommunstyrelsen, § 235, 2015-11-02

31. Förslag till förordnande av borgerlig vigselförrättare

KS-2016/50

Beslut från arbetsutskottet, § 28, 2016-01-18
Tjänsteskrivelse 2016-01-08

Stående informationsärenden

32. Information från utskotten och nämnderna

33. Allmän information

34. Övriga anmälningsärenden och delegationsbeslut

  • Senast uppdaterad 12 feb 2016