Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 28 september 2016, kl 19:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information om Knivstas skolverksamhet
b) Kommunalråden informerar
c) Information från revisorerna
d) Granskning av personalrekrytering och kompetensförsörjning, revisionsrapport – anmälan av kommunstyrelsens beslut
e) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden

6. Svar på medborgarförslag 2016:03 – Inrätta offentliga medborgarmöten

KS-2016/181

Beslut från kommunstyrelsen, § 152, 2016-08-29
Tjänsteskrivelse 2016-06-10
Beslut från kommunfullmäktige§ 49, 2016-03-09
Medborgarförslaget

7. Svar på medborgarförslag 2016:04 – Utred kommunens hantering av markanvisningar

KS-2016/205

Beslut från kommunstyrelsen, § 153, 2016-08-29
Tjänsteskrivelse 2016-06-30
Beslut från kommunfullmäktige § 50 2016-03-09
Medborgarförslaget

8. Utökad investeringsram för köp av lägenheter

KS-2016/582

Beslut från kommunstyrelsen, § 156, 2016-08-29
Tjänsteskrivelse 2016-08-26

9. Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län

KS-2016/427

Beslut från kommunstyrelsen, § 157, 2016-08-29
Tjänsteskrivelse 2016-06-20
Följebrev 2016-06-02
Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01
Förbundsordning 2008, nu gällande

10. Ändring av samverkansavtal om gemensam lönenämnd

KS-2016/346

Beslut från kommunstyrelsen, § 158, 2016-08-29
Tjänsteskrivelse 2016-06-20
Beslut från lönenämnden, § 5, 2016-04-12
Förslag på nytt samverkansavtal
Gällande samverkansavtal

11. Svar på motion 2015:03 från Christer Johansson (V) och Kerstin Umegård (MP) - Ta fram mål och riktlinjer för utemiljöer för barn och unga

KS-2015/188

Beslut från kommunstyrelsen, § 154, 2016-08-29
Tjänsteskrivelse 2016-06-02
Motionen

12. Svar på motion 2016:03 från Lennart Lundberg (KN.NU) – Webbsänd kommunstyrelsens sammanträden

KS-2016/145

Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2016-08-29
Tjänsteskrivelse 2016-05-17
Motionen

13. Valärenden

14. Anmälan av medborgarförslag

15. Anmälan av motioner

16. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 13 okt 2016