Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 15 juni 2016, kl 15:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar 
b) Information från revisorerna

Missiv 2016-06-07
Revisionsrapport maj 2016, Personalrekrytering och kompetensförsörjning

c) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

Beslutsärenden

6. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

KS-2016/338

Följebrev från förbundschef 2016-04-13
Samordningsförbundets revisionsberättelse år 2015 daterad 2016-01-12 
Granskningsrapport Uppsala län 2015 
Årsredovisning 2015 

7. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2017

KS-2016/358

Beslut från kommunstyrelsen, § 109, 2016-05-23 
Tjänsteskrivelse 2016-05-06

8. Svar på remiss om vissa frågor i samband med likvidationen av Regionförbundet Uppsala län

KS-2016/291

Beslut från kommunstyrelsen, § 110, 2016-05-23
Tjänsteskrivelse 2016-04-11
Skrivelse 2016-04-04
Plan 2016-03-03

9. Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4

KS-2016/383

Beslut från kommunstyrelsen, § 111, 2016-05-23
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-04-21
Planbeskrivning 2016-04-29
Granskningsutlåtande 2016-04-18
Plankarta 2016-04-14
Samrådsredogörelse 2016-02-08

10. Detaljplan för Genvägen i Västra Nor

KS-2016/225

Beslut från kommunstyrelsen, § 113, 2016-05-23
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 26, 2016-02-29
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-02-16
Planbeskrivning 2016-02-16
Granskningsutlåtande 2016-02-16
Plankarta 2016-02-29

11. Investeringsmedel Heby

KS-2016/266

Beslut från kommunstyrelsen, § 114, 2016-05-23
Tjänsteskrivelse 2016-03-22
Beslut från samverkansnämnden, § 13, 2016-03-08
Samverkansnämndens tjänsteskrivelse 2016-02-15

12. Subventionerade färdtjänstresor med lokaltrafik

KS-2016/304

Beslut från kommunstyrelsen, § 115, 2016-05-23
Beslut från socialnämnden, § 101, 2016-03-17
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2016-02-23
Kompletterande barnkonsekvensanalys 2016-05-16
Förslag på nya egenavgifter från och med 1 oktober 2012, 2012-07-11

13. Svar på motion 2015:09 från Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KN.NU), Kerstin Umegård (MP och Christer Johansson (V) om policy för markanvisningar

KS-2015/558

Beslut från kommunstyrelsen, § 116, 2016-05-23
Tjänsteskrivelse 2016-05-12
Motionen

14. Svar på motion 2015:08 från Claes Litsner, Anders Grönvall och Peter Evansson, (S), om effektivare exploateringsprocesser

KS-2015/556

Beslut från kommunstyrelsen, § 117, 2016-05-23
Tjänsteskrivelse 2016-05-12
Motionen

15. Mål och budget 2017 med planeringsramar för 2018-2020 för Knivsta kommun

KS-2016/70

Beslut från kommunstyrelsen, § 108, 2016-05-23
Tjänsteskrivelse 2016-05-11
Förslag till budget 2017 från Alliansen, 2016-05-06 rev 2016-05-12
Budgetförslag från S, MP och V, daterat 2016-05-23
Budgetförslag från KN.NU, reviderat 2016-05-31
Budgetförslag från SD 2016-06-01

16. Valärenden

17. Anmälan av medborgarförslag

18. Anmälan av motioner

19. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 27 jun 2016