Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 27 april 2016, kl 18:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Information från SKL om e-tjänster

b) Kommunalråden informerar

c) Övriga anmälningsärenden

Listan med övriga anmälningsärenden skickas ut till ledamöter och ersättare i e-post innan sammanträdet, samt finns tillgänglig under mötet.

5. Ledamöternas frågor

Ajournering för allmänhetens frågestund

6. Interpellation från Anneli Löfling (KN.NU) till utbildningsnämndens ordförande om lärarnas hälsa

KS-2016/228

Interpellation

7. Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunfullmäktiges ordförande om långsam omräkning till fullmäktige

KS-2016/249

Interpellationssvar
Interpellation

Beslutsärenden

8. Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled

KS-2014/1059

Beslut från kommunstyrelsen, § 52, 2016-03-14
Tjänsteskrivelse 2016-01-21
Beslut från kommunfullmäktige, § 228, 2014-10-23
Medborgarförslaget

9. Svar på medborgarförslag 2015:21 om vänort i Rumänien

KS-2015/659

Beslut från kommunstyrelsen, § 53, 2016-03-14
Tjänsteskrivelse 2016-01-25
Beslut från kommunfullmäktige, § 238, 2015-11-19
Medborgarförslaget

10. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2015

KS-2016/15

Revisionsberättelse 2015, 2016-03-21
Revisorernas redogörelse 2015, 2016-03-21
Revisionsrapport 2015, granskning av årsredovisning, Pwc april 2016
Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, rapport december 2015 med följebrev 2016-01-20
Förstudie – analyser, kalkyler och planering på lång sikt, rapport, Pwc augusti 2015

11. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2015

KS-2016/15

Beslut från kommunstyrelsen, § 50, 2016-03-14
Tjänsteskrivelse 2016-03-03
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015, rapport

12. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna

KS-2016/15

Revisionsberättelse 2015 (se ärende 10)

13. Revidering av Knivstabostäders bolagsordning, aktieantal

KS-2016/122

Beslut från kommunstyrelsen, § 51, 2016-03-14
Tjänsteskrivelse 2016-02-03
Skrivelse 2016-01-19 med bilaga, förslag till bolagsordning

14. Svar på motion 2015:11 från Gunnar Larsson och Augustus Jackson, (SD) om att avskaffa oppositionsrådsposten i Knivsta kommun

KS-2015/608

Beslut från kommunstyrelsen, § 54, 2016-03-14
Ordförandeförslag 2016-01-29
Motionen

15. Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, pyrotekniska varor

KS-2016/99

Beslut från kommunstyrelsen, § 55, 2016-03-14
Tjänsteskrivelse 2016-02-08

16. Valärenden

17. Anmälan av medborgarförslag

18. Anmälan av motioner

19. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 11 maj 2016