Till undermeny Karta Kontakt

Kommunfullmäktiges sammanträde

  • Tid: onsdag 09 mars 2016, kl 19:00
  • Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Siobhán Górny, tel 018-34 70 23
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1. Upprop

2. Justering

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Kommunalråden informerar
b) Information från Knivstabostäder om Bo Kvar-konceptet och byggnation av hyresrätter
c) Övriga anmälningsärenden

5. Ledamöternas frågor

Ajournering för allmänhetens frågestund

6. Interpellation om livsmedelskontroll från Anders Grönvall (S) till ordförande i bygg-och miljönämnden

KS-2016/142

Interpellationssvar 2016-02-22
Interpellation

Beslutsärenden

7. Detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85

KS-2015/710

Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2016-02-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 154, 2015-11-30, med bilagor
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2015-10-21
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

8. Ändring av VA-taxan

KS-2015/44

Beslut från kommunstyrelsen, § 15, 2016-02-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 157, 2015-11-30
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2015-11-05
Anläggningsavgifter, förslag 2015-11-04

9. Bildande av dotterbolag till Knivstabostäder AB

KS-2015/646

Beslut från kommunstyrelsen, § 16, 2016-02-01
Tjänsteskrivelse 2016-01-15
Protokoll från Knivstabostäder AB:s styrelsemöte 2015-10-05
Brev 2015-10-10 från Knivstabostäder AB:s styrelse

10. Utbetalning av partistöd 2016

KS-2015/738

Beslut från kommunstyrelsen, § 17, 2016-02-01
Tjänsteskrivelse 2015-12-21

11. Överföring av kommunbidrag från socialnämndens verksamhetsblock 6 till verksamhetsblock 5

KS-2015/683

Beslut från kommunstyrelsen, § 18, 2016-02-01
Tjänsteskrivelse 2015-12-21
Beslut från socialnämnden, § 235, 2015-11-24

12. Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB

KS-2016/83

Beslut från kommunstyrelsen, §, 19, 2016-02-01
Tjänsteskrivelse 2015-01-19
Gällande ägardirektiv, utdrag ur Mål och budget 2016
Beslut från arbetsutskottet, § 6, 2016-01-18 (innebär uppdrag, ej med i utskick)

13. Riktlinjer för markanvisningar (policy)

KS-2015/699

Beslut från kommunstyrelsen, § 20, 2016-02-01
Tjänsteskrivelse 2015-12-30
Förslag till policy
Beslut från kommunstyrelsen, § 256, 2015-12-07

14. Förslag till förordnande av borgerlig vigselförrättare

KS-2016/50

Beslut från kommunstyrelsen, § 39, 2016-02-01
Tjänsteskrivelse 2016-01-08

15. Valärenden

Valberedningens förslag delas ut på sammanträdet.

16. Anmälan av medborgarförslag

17. Anmälan av motioner

18. Anmälan av interpellationer

  • Senast uppdaterad 18 maj 2016