Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: torsdag 15 december 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1 Upprop

Justering

3 Godkännande av dagordning

Övergripande

4 Internkontrollplan avseende kvalitet för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2017
BMN-2016/18

5 Handlingsplan 2017 för bygg- och miljökontoret
BMN-2016/21

Trafik

6 Ansökan om parkeringstillstånd
BMN-2016/106
Ärendet läggs på bordet och samlas in efter beslutet (sekretessärende) 

Bygglov

7 Tuna 3:9, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad
Förslag till beslut: bevilja
BMK 2016-594

8 Husby-Tarv 1:19, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2016-525

9 Vassunda-Säby 6:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
BMK 2016-610

10 Fransta 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2016-737

11 Rickebasta 1:21, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
BMK 2016-728

12 Tillsynsplan 2017 enligt plan- och bygglagen
Förslag till beslut: anta tillsynsplanen
BMN 2016-19

13 Aktivitetsplan 2017 för byggenheten
BMN-2016/22

Miljö

14 Tillsynsvägledningar från centrala myndigheter

15 Aktivitetsplan 2017 för miljöenheten
BMN-2016/23

16 Tillsynsplan 2017 för bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens ansvarsområde
BMN-2016/20

17 Vassunda-Örby 1:17, strandskyddsdispens (ersätta en mindre byggnad med ett något större hus), rättelse i protokoll BMN 2016-11-22, § 186

2016-664 MI
Ärendet skickas efter ordinarie utskick eller läggs på bordet på BMN:s möte

18 Deltagande vid Miljöbalksdagarna 2017
BMN-2016/73

Övrigt

19 Aktivitetsplan 2017 för Kart- och GIS-enheten
BMN-2016/24

20 Rutiner för överlämnande av ärenden från bygg- och miljökontoret till andra kontor samt överlämnande av myndighetsbeslut till kommunen som sakägare
BMN-2016/104

21 Ekonomiska läget 2016 (rapporten mailas ut senare i veckan)
BMN-2016/12

22 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

23 Anmälningsärenden

(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

24 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

 

  • Senast uppdaterad 19 jan 2017