Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 25 oktober 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

 

1       Upprop

 

2       Justering

 

3       Godkännande av dagordning

 

Övergripande

4       Mål för bygg- och miljönämnden 2017

         BMN-2016/14

 

Bygglov

 

5       Bodarna 4:1, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

         Förslag till beslut: bevilja

         BMK 2016-352

 

6       Åfors 1:6, byggglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad

         Förslag till beslut: bevilja

         BMK 2016-589

7       Ängby 1:1. bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus, 205 st. lägenheter

         Förslag till beslut: bevilja

         BMK 2016-617

 

8       Vrå 1:748, bygglov för nybyggnad av 24 enbostadshus samt komplementbyggnader

         Förslag till beslut: avslå

         BMK 2016-371

 

9       Åsby 3:2, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus

         Förslag till beslut: positivt

         BMK 2016-507

        

10     Rickebasta 3:1, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

         Förslag till beslut: negativt

         BMK 2016-636

 

11     XXX, överträdelse av plan- och bygglagen
         Förslag till beslut: byggsanktionsavgift

         BMK 2014-536

12     Rapport från FSBS utbildningsdagar den 14-16 september i Gävle

         (FSBS=Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndsSekreterare)

 13    Lathund för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder

         BMN-2016/90

  

Miljö

         14      XXX, förbud med vite mot utsläpp av WC-vatten från bostadshuset

         2013-386 MI

 

15     XXX, avgift för handläggning av ärende gällande enskilt avlopp

         2013-386 MI

        

16     Remissvar inför revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller

         BMN-2016/91

 

17     Remissvar gällande Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

         BMN-2016/81

 

18     Remissvar gällande Miljö- och energidepartementets promemoria Förbud för ftalater i elektronik

         BMN-2016/80

Övrigt

 

19 Muntlig information om internkontrollplanerna, 2016 och 2017, avseende kvalitet för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter

         BMN-2016/18

        

20     Ekonomiska läget 2016 (rapporten mailas ut senare i veckan)

         BMN-2016/12

        

21     Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

         (en länk finns i mailet som hör till detta utskick)

 

22     Anmälningsärenden
        
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

 

23     Delegationsbeslut
        
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

  • Senast uppdaterad 17 jan 2017