Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 24 maj 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

1 Upprop

2 Justering 
Förslag: ordföranden och Björn Enskär, 2016-06-01 kl. 10:00

3 Godkännande av dagordning

Bygglov
 
Beslutsärenden

4 Haknäs 1:37, bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: avslå
2016-137

5 Knivsta 9:2, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: bevilja
2014-186

6 Bodarna 4:3, bygglov för nybyggnad av ett klubbhus
Förslag till beslut: bevilja
2016-271
Ärendet utgår
 
7 Vrå 1:137, bygglov för nybyggnad av en mast samt tre teknikbodar
Förslag till beslut: avslå
2016-3

8 Edeby 3:9, bygglov för rivning samt nybyggnad av en komplementbyggnad med 2 Lgh
Förslag till beslut: bevilja
2016-144

9 Ala S:1, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-190

10 Ekeby 1:147, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
2016-215

11 Lockstaholm 1:12, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-239

Miljö

Information


12 Vickebydeponin – rapport MIFO fas 2 (MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden)
 
13 MB-taxa (= taxa inom miljöbalkens område)

Beslutsärenden

14 Nor 27:3, strandskyddsdispens, komplementbyggnad
2016-123 MI

15 Svar på remiss Ansökan om tillstånd för inrättande av enskild avloppsanordning, Vidbo-Norrby 3:21, Sigtuna kommun
BMN-2016/54

16 Medel till förstudie om regional miljösamverkan i Uppsala län
2016-314 AD

Övrigt

Beslutsärenden


17 Arvode som adjungerad till bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 10 maj 2016
BMN-2016/52
 
Information

18 Vad som gäller vid nedskräpning av egen tomt

19 Ekonomiska läget 2016 

20 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden 

Anmälningsärenden

21 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

22 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

Tilläggsärenden

 

  • Senast uppdaterad 9 jan 2017