Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 19 april 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll

Dagordning

1 Upprop

2 Justering 
Förslag: ordföranden och Kenneth Gunnar, 2016-04-27 kl 17:30. 

3 Godkännande av dagordning

Miljö

Beslutsärende


4 Remiss: Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten 
BMN-2016/40

Information

5 Återrapportering av åtgärder vid nyckelbiotop

Trafik

Information


6 Ansvarsområden gällande trafikfrågor för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd

Bygglov
 
Beslutsärenden


7 Gredelby 7:72, bygglov för nio flerbostadshus
Förslag till beslut: bevilja
2016- 135

8 Östhamra 4:31, tidsbegränsat bygglov för en restaurang
Förslag till beslut: bevilja
2015-539

9 Östhamra 4:1, bygglov för en mast och tre teknikbodar
Förslag till beslut: bevilja
2015-139

10 Husby-Tarv 1:29, förhandsbesked för ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-177

11 Kasbytomten 1:3, förhandsbesked för ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2016-169

Information

12 Gredelby 7:85, tidsbegränsat bygglov för gatukök

Miljö

Information


13 Sveriges miljömål

14 MB-taxa (= taxa inom miljöbalkens område)

Beslutsärende

15 Delegation till miljöchefen att besvara remiss Uppdrag från regeringen om tillsyn över gränsöverskridande transporter av farligt avfall 
BMN-2016/49

Övrigt

Beslutsärenden


16 Arkivbeskrivning bygg- och miljönämnden
BMN-2016/51

17 Arvode som adjungerad till bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 5 april 2016
BMN-2016/52
 
Information

18 Bygglovalliansens årsrapport m.m.

19 Ekonomiska läget 2016 
BMN-2016/12

20 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden 

Anmälningsärenden

21 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

22 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

Tilläggsärenden

 

  • Senast uppdaterad 9 jan 2017