Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 15 mars 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1 Upprop

2 Justering

Förslag: ordföranden och Björn Enskär, 2016-03-22 kl 14:00.

3 Godkännande av dagordning


Bygglov

Beslutsärenden


4 Morby 3:28, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: bevilja
2015-753

5 Ala 1:11, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad
Förslag till beslut: bevilja
2016-21

6 Vassunda 3:2, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad och rivningslov
Förslag till beslut: bevilja
2016-18

7 Vassunda-Örby 2:64, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2015-325

Miljö

Information

8 Knivsta kommun, uppföljning av föreläggande om återföring av näringsinnehållet i avloppsvatten från enskilda avlopp till åkermark
2014-159

9 Nor 27:3, strandskyddsdispens, nybyggnad av ett Attefallshus
2016-123 MI
Förslag till beslut: bevilja
Ärendet kommer att kompletteras med ytterligare handlingar.


Övrigt

Beslutsärenden


10 Svar till kommunstyrelsen om budgetramar 2017 och investeringsplan 2017-2020 för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd
BMN-2016/34

11 Makulering av pappershandlingar inom bygg- och miljönämndens verksamheter
BMN-2016/39

Information

12 GIS-projektet (GIS=geografiska informationssystem)

13 Ekonomiska läget 2016 

14 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

Anmälningsärenden

15 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

16 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)


Tilläggsärenden
  • Senast uppdaterad 9 jan 2017