Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 16 februari 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1 Upprop

2 Justering

Förslag: ordföranden och Björn Enskär, 2016-02-23 kl 15:00.

3 Godkännande av dagordning


Trafik

Beslutsärenden


4 Svar på medborgarförslag 2015:12 om att sidovägar bör lämna företräde till Forsbyvägen
BMN-2016/26

5 Revidering av Policy för parkeringsövervakning
BMN-2016/32

6 Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter
BMN-2016/35


Bygglov

Beslutsärenden


7 Rickebasta 2:13, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt komplementbyggnad
Förslag till beslut: bevilja
2016-2

8 Skottsila 3:2, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
2015-701

9 Björkbacken 2:2, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Förslag till beslut: positivt
2015-752

10 Östhamra 4:1, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2015-579

Information

11 Vinnare av bygg- och miljönämndens energipris 2015

12 Vrå 1:137, ansökan om bygglov för en mast samt tre teknikbodar


Miljö

Information


13 Knivsta kommun, uppföljning av föreläggande om återföring av näringsinnehållet i avloppsvatten från enskilda avlopp till åkermark
2014-159

Beslutsärenden

14 Nedsättning av avgift för handläggning av anmälan
2015-727 HS

15 Nedsättning av årlig avgift för tillsyn
2015-728 HS

16 Revidering av kvalitetsdeklaration för miljöenhetens tillsyn och kontroll
BMN-2015/73


Övrigt

Beslutsärenden


17 Samrådsyttrande till Lantmäteriet gällande avstyckning från Vrå 1:150
BMN-2016/33

18 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd 2015
BMN-2016/15

19 Ändring av taxa för bygg- och miljönämndens verksamheter
BMN 2016/29

Information

20 Budget och mål 2017 (inför ärendet med svar på kommunstyrelsens beslut om budgetramar 2017 och investeringsplan 2017-2020)
BMN-2016/34

21 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

Anmälningsärenden

22 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

23 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)


Tilläggsärenden
  • Senast uppdaterad 9 jan 2017