Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens sammanträde

  • Tid: tisdag 19 januari 2016, kl 13:15
  • Plats:
  • Anmälan om förhinder: E-posta anmälan om förhinder eller ring Eva Paulsrud, tel 018-34 70 00
  • Handlingar: Handlingar finns tillgängliga i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Handlingar som innehåller personuppgifter publiceras ej. Hänvisning till registrator.
  • Protokoll: Protokoll
Dagordning

1 Upprop

2 Justering

Förslag: ordföranden och Kenneth Gunnar, 2016-01-26 kl 16:30.

3 Godkännande av dagordning


Övergripande

Beslutsärenden

4 Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2015
Förslag till beslut: godkänna uppföljningen
BMN-2015/62

5 Internkontrollplan avseende kvalitet för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämndens verksamheter 2016
Förslag till beslut: godkänna planen
BMN-2015/63

Bygglov

Beslutsärenden


6 Husby-Tarv 1:12, bygglov för nybyggnad av ett fritidshus
Förslag till beslut: bevilja
2015-484

7 Vrå 1:707, bygglov för nybyggnad av två sammanbyggda flerbostadshus
Förslag till beslut: bevilja
2015-696

8 Vrå 1:749, bygglov för nybyggnad av två sammanbyggda flerbostadshus
Förslag till beslut: bevilja
2015-751

9 Trunsta 3:9, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
Ärendet återremitterade BMN 2015-11-24, § 178, och 2015-12-17, § 194
2015-564

10 Lagga-Årby 1:3. förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2015-661

11 Svanängen 1:2, förhandsbesked för ett enbostadshus
Förslag till beslut: negativt
2015-639

12 Skålsta 2:13, förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus
Förslag till beslut: positivt
2015-467

Miljö

Information


13 Uppföljning av tillsynen av Knivsta avloppsreningsverk

Beslutsärende

14 Krusenberg 1:3, föreläggande om återställande inom strandskydd
Förslag till beslut: föreläggande förenat med löpande vite
2014-729 MI

Övrigt

Information


15 Kommunens ekonomiska årshjul

16 Information om planer från samhällsutvecklingsnämnden

Anmälningsärenden

17 Anmälningsärenden
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)

18 Delegationsbeslut
(cirkulerar i pärm vid sammanträdet)


Tilläggsärenden
  • Senast uppdaterad 9 jan 2017