Till undermeny Karta Kontakt

Socialnämnd (SN)

Socialnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsfrågor. Där ingår bland annat särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård, ekonomiskt bistånd och familjecentral . Andra områden som socialnämnden leder och ansvarar för är åtgärder för arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden, verksamheten för flyktingmottagande samt färdtjänst och riksfärdtjänst.

Öppna möten

Socialnämnden har tio sammanträden inplanerade under året. Vid behov kan ordförande kalla till extra sammanträde, till exempel om en situation för en enskild individ kräver beslut från nämnden.  Sammanträdena är förlagda till Knivsta kommunhus och är delvis öppna för allmänheten. De flesta sammanträden har en öppen del för allmänna ärenden och en sluten del där sekretessbelagda ärenden som rör enskilda behandlas. 

Sammanträdena i januari och juli är helt slutna eftersom de bara behandlar sekretessbelagda ärenden. Det gäller även för de flesta extrainsatta sammanträden som kan bli aktuella under året. Handlingar och protokoll som inte är sekretessbelagda finns att läsa vid Kontaktcenter i kommunhuset samt på denna webbplats.

Nämndens tio ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige. Under socialnämnden finns vård- och omsorgskontoret som är nämndens förvaltning.

Kontaktinformation:

Kerstin Eskhult

Kerstin Eskhult (C)
Ordförande

BrittLouise Gunnar

Britt-Louise Gunnar (S)
1:e vice ordförande

Bild saknas

Monica Lövgren (SD)
2:e vice ordförande

  • Senast uppdaterad 16 maj 2019