Till undermeny Karta Kontakt

Överklaga beslut

Som medborgare kan du överklaga ett beslut om det har gått dig emot eller om du tycker att kommunen har fattat ett beslut som strider emot lagen. Det finns två typer av överklaganden, kommunalbesvär och förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär

Kommunalbesvär kallas även för laglighetsprövning och handlar om huruvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagan innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av en person som är folkbokförd i kommunen. Kommunalbesvär regleras i 10 kapitlet kommunallagen.

  • Ett kommunalbesvär måste vara skriftlig och inkomma till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla i Kommunhuset, Centralvägen 18.
  • I överklagandet ska du ange vilket beslut du är missnöjd med och vilket fel du tycker att kommunen har begått.
  • Ange även vilken person eller nämnd som har fattat beslutet samt eventuell paragraf i protokollet.
  • Glöm inte att underteckna överklagan och uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Förvaltningsrätten prövar om det begåtts något formellt fel i samband med beslutet, om beslutet inte är en kommunal angelägenhet, om den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut istället.

Förvaltningsbesvär

Om ett överklagbart beslut från kommunen har gått dig emot så kan du överklaga det genom förvaltningsbesvär. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och omfattar både lagligheten och lämpligheten i beslutet. Laglighetsprövning regleras i förvaltningslagen. Kommunen ska på beslutet upplysa dig om hur du överklagar. 

  • Överklagan ska göras skriftligt. 
  • Det ska framgå vilket beslut som överklagas samt vilken ändring av beslutet som du vill ha.
  • Glöm inte att uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om det finns några uppenbara felaktigheter i beslutet. Om beslutet inte ändras sänds det vidare till Förvaltningsrätten (i vissa fall en annan myndighet eller domstol beroende på vilken fråga beslutet gäller). Domstolen avgör sedan frågan och det kan resultera i ett nytt beslut om domstolen upphäver det överklagade beslutet.

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018