Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 


ANSLAG

Beslut från socialnämndens sammanträde, § 33, 14 mars 2019 justerades på sammanträdet.

Beslutet justerades 2019-03-14.
Anslaget sattes upp 2019-03-21.
Sista dag för överklagande är 2019-04-11.
Anslaget tas ner 2019-04-12.


ANSLAG

Protokoll från valnämndens sammanträde 6 mars 2019 är justerat.

Protokollet justerades 2019-03-18.
Anslaget sattes upp 2019-03-20.
Sista dag för överklagande är 2019-04-10.
Anslaget tas ner 2019-04-11.


ANSLAG

Protokollsutdrag § 5 Särsta 3:1, bygglov för nybyggnad av verksamhet (CIK) från bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 mars 2019.

Protokollet justerades 2019-03-19.
Anslaget sattes upp 2019-03-19.
Sista dag för överklagande är 2019-04-09.
Anslaget tas ner 2019-04-10.


ANSLAG

Protokollsutdrag § 34 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2018 från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 11 mars 2019.

Protokollet justerades 2019-03-11.
Anslaget sattes upp 2019-03-13.
Sista dag för överklagande är 2019-04-03.
Anslaget tas ner 2019-04-04. 


 

ANSLAG

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-03-11.
Anslaget sattes upp 2019-03-12.
Sista dag för överklagande är 2019-04-02
Anslaget tas ner 2019-04-03.


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-03-11

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: TSP 302
Fabrikat: Ford Mondeo
Plats: Morängatan

Registreringsnummer: MNJ 105
Fabrikat: VW Golf
Plats: Väg 255 Vassunda

Registreringsnummer: TMC 090
Fabrikat: SAAB 9-5
Plats: Centralvägen, Willys parkering

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-06-11 


ANSLAG/BEVIS

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 14 februari 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-02-28
Anslaget sattes upp 2019-03-01
Sista dag för överklagande är 2019-03-22
Anslaget tas ner 2019-03-23

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun

 


ANSLAG/BEVIS

Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2019-02-28
Anslaget sattes upp 2019-03-01
Sista dag för överklagande är 2019-03-22
Anslaget tas ner 2019-03-23


 

 

ANSLAG/BEVIS 

 

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 19 februari 2019.

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades 2019-02-27
Anslaget sattes upp 2019-02-28
Sista dag för överklagande är 2019-03-21
Anslaget tas ner 2019-03-22

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun

 


 

KUNGÖRELSE - LAGA KRAFT

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Läs mer om detaljplanen här

 


KUNGÖRELSE

Datum: 2018-12-20

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: UCY 459
Fabrikat: SAAB 9-5, blå
Plats: Gredelbyleden 128, Circle-K

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-03-20 


 

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val 

Preliminär rösträkning
sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd. 

Slutlig rösträkning
av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, med början måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00. Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen kommer under kvällen söndagen den 9 september och under natten mot måndagen den 10 september att ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske så snart det är möjligt efter kl. 20 00 den 9 september.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA


 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018