Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2019-10-29

kommunhuset entré med ljung i förgrunden 420

 

Kommunen ska delta i länsövergripande färdplan för att minska klimatpåverkan

Vid sitt sammanträde den 21 oktober beslutade kommunstyrelsen att Knivsta kommun deltar i Länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram ”Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att minska klimatpåverkan”. Åtgärdsprogrammets syfte är att samla prioriterade åtgärder för klimatarbetet i länet. Målet är också att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella miljömålen, Parisavtalets mål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag att anta det slutliga förslaget på handlingar. 

Arbetet med att inrätta ett medborgarråd fortsätter 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att inrätta ett dynamiskt medborgarråd. Rådet ska vara sammansatt av en panel för digitala enkäter och mindre fokusgrupper för fördjupad dialog. För att komma framåt i arbetet behövde förvaltningen grönt ljus från kommunstyrelsen i hur panelen ska sättas samman och kommuninvånarna bjudas in. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förvaltningens förslag. Oscar Hahne (KD) och Hans Nyberg (SD) reserverade sig. 

Förslag om revidering av avfallstaxa

Kommunstyrelsen gav klartecken till en reviderad avfallstaxa och att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020. Avfallstaxan ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av hushållsavfall, samt drift av Knivsta kretsloppspark. Bakgrunden till förslaget att höja taxan är att verksamheten har fått ökade kostnader, bland annat på grund av ökade utgifter för insamling och behandling. Oscar Hahne (KD), Anna Koskela Lundén (L) och Hans Nyberg (SD) reserverade sig mot beslutet. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. 


Läs fler beslut och ta del av handlingar via länken till höger.

 
  • Senast uppdaterad 29 okt 2019