Till undermeny Karta Kontakt

Angripna granar fälls på kommunens mark

2019-10-01

döda granar som har fällts och ligger på marken

 

I vinter kommer Park- och naturenheten att avverka många döda granar i kommunen. Det handlar framför allt om döda granar som står i områden där det rör sig människor och trafik. Vi tar bort de döda träden som en försiktighetsåtgärd så att de inte ska orsaka skada framöver. 

De flesta döda granar som man kan se på kommunal mark i Knivsta är dödade av granbarkborren, den insekt som gör mest skada på våra skogar. Torkan under 2018 gynnade granbarkborren som lockades till de vattenstressade träden. 

Avverkningen av döda träd kommer att lämna vissa luckor i skogen, till exempel vid bouleplanen vid Apoteksvägen där ett helt bestånd granar dött. 

Träden blir faunadepåer

Park- och naturenheten kommer att lämna liggande stammar kvar i skogsmarken för att det ska bildas så kallade faunadepåer. En faunadepå är kvarlämnad död ved där syftet är att öka den biologiska mångfalden genom att de arter som lever i ved får en bra miljö. I de redan döda träden finns det insekter som äter granbarkborrar. 

Vi lämnar även högstubbar, som är döda träd på rot som också bildar en slags faunadepå. En högstubbe är ett träd som kapats på några meters höjd vid avverkning. På så sätt skapas solbelyst, stående död ved, något som är ovanligt i skogen och som kan nyttjas av många insekter och svampar som lever i ved.

  • Senast uppdaterad 1 okt 2019