Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till ändring av detaljplanen för Vrå 1:791

Planområde Vrå 1_791

 

Nu finns ett förslag till ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791, ute på granskning.

Planområdet är beläget längs med Brunnbyvägen i norra Alsike, och syftet med planändringen är att pröva lämpligheten i att utöka antalet tillåtna våningar från fyra till fem. Planändringen syftar också till att aktualisera planbestämmelserna inom del av fastigheten Vrå 1:791. 

Planen utförs med normalt förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL), eftersom den avviker från de tillåtna antal våningar som anges i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Knivsta och Alsike tätorter 2012.

Se planen och lämna synpunkter

Välkommen att se planen i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, eller i länken till höger. Du kan lämna skriftliga synpunkter angående förslaget senast 6 mars - via e-post till knivsta@knivsta.se eller via post till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 Knivsta.

Ange diarienummer SBK 2018-000004 på handlingen, samt ditt namn och, om sådan finns, din fastighetsbeteckning.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Om du inte framför skriftliga synpunkter senast vid granskningstidens slut den 6 mars kan du förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Du som är fastighetsägare förutsätts informera dina hyresgäster om planförslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Senast uppdaterad 5 feb 2019