Till undermeny Karta Kontakt

Första spadtaget för nytt privat äldreboende i Knivsta

Exteriör äldreboendet Villa Ängby

  

I går måndag togs första spadtaget för bygget av ett nytt äldreboende i Västra Ängby. Vectura fastigheter uppför det nya Villa Ängby, som kommer att drivas av företaget Vardaga och ha lägenheter för 56 boende.

Parallellt bygger Norlandia det privata äldreboendet Stora Alsike i Nya Alsike med lägenheter för 54 boende. När de båda verksamheterna öppnar för inflyttning fjärde kvartalet 2019 respektive januari 2020 ger de tillsammans hundratalet nya vårdplatser i Knivsta kommun.

 

Interiör äldreboendet Stora Alsike

 Äldreboendet Stora Alsike byggs i Nya Alsike.

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef på Vård- och omsorgskontoret i Knivsta kommun, välkomnar de nya äldreboendena. Under de närmaste åren kommer nämligen Knivsta kommun, precis som alla Sveriges kommuner, att behöva ge stöd till fler äldre eftersom andelen personer över 80 år förväntas öka i hela landet.

- Knivsta är en ung kommun och antalet äldre förväntas inte öka lika mycket som i vissa andra kommuner. Men vi kommer ändå se en ökning, och då kommer det behövas fler platser på äldreboenden i Knivsta än vad vi har idag, säger Marja Hedin. 

 

Marja Hedin och Lisa Bouveng

Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef på Vård- och omsorgskontoret, samt Lisa Bouveng, områdeschef på Vård- och omsorgskontoret.

Enligt siffror från Kolada, som presenterar nyckeltal för kommuner och regioner, förväntas andelen äldre över 80 år i Knivsta öka med 28 procent till år 2022*.

Idag är äldreboendena i kommunen fullt nyttjade, med totalt 96 platser på de två boendena Estrids gård och Vilhelms gård. Estrids gård har 56 boende och drivs i kommunal regi, medan Vilhelms gård är privat. Där har kommunen upphandlat driften och nyttjar samtliga 42 platser. Vilhelms gård drivs av Förenade Care AB, men den 1 juli 2019 tar Vardaga över efter ny upphandling.

 

Vilhelms gård

Vilhelms gård har plats för 42 boende.

- I nuläget ser det bra ut för den som har behov av och önskemål om att flytta till äldreboende inom Knivsta kommun. Under de senaste åren har vi dock behövt köpa ett visst antal externa platser på äldreboenden utanför kommunen, exempelvis Stockholm, för att täcka behovet. När Villa Ängby och Stora Alsike öppnar sina verksamheter kan kommunen upphandla platser där istället för att vända sig utanför kommungränsen. Då kommer det finnas en ökad möjlighet för Knivstaborna att stanna kvar i hemkommunen när det är dags att flytta till äldreboende, fortsätter Marja Hedin.

Hemtjänst och trygghetslarm

Den som är äldre och behöver hjälp i hemmet, men inte plats på äldreboende, kan ansöka om hemtjänst. Idag har cirka 160 personer i Knivsta kommun stöd från hemtjänsten och 200 personer har trygghetslarm. I kommunen finns ett valfrihetssystem inom hemtjänsten - lagen om valfrihet säger att du själv får välja utförare bland de aktörer som verkar i en kommun. Idag finns tre hemtjänstutförare i Knivsta: kommunens egen, Svensk Kvalitetsvård AB och Attendo.

Även hemtjänstens äldre och personer med trygghetslarm beräknas bli fler under de kommande åren. Den stora utmaningen både vad gäller hemtjänst och äldreboenden kommer därför vara att hitta utbildad personal med rätt kompetens, säger Lisa Bouveng, områdeschef på Vård- och omsorgskontoret.

- Efterfrågan på sjuksköterskor och undersköterskor är stor. Idag har vi en hög andel medarbetare med rätt utbildning i Knivsta, och vårt mål är att ha det även i framtiden.

 

Estrids gård - entrén

Estrids gård har 56 boende.

Vilka övriga utmaningar ser du för äldreomsorgen?

- Antalet äldre med stödbehov kommer att öka. För att hålla samma goda kvalitet på framtidens äldreomsorg behöver vi hitta nya arbetssätt och innovativa lösningar med hjälp av ny teknik och digitalisering. Det kan till exempel handla om att erbjuda nattillsyn via trygghetskamera för att se att brukare mår bra istället för att störa deras nattsömn med besök. Under året har vi också infört nyckelfria lås på Estrids gård, och matinköp via Ipad i den kommunalt drivna hemtjänsten. 

*Källa: Kolada, beräknat på 2017 års befolkningsunderlag. I siffrorna ingår även inflyttning till kommunen.

Läs mer om äldreomsorgen på Estrids gård, Vilhelms gård, Hemtjänsten, nya Villa Ängby och nya Stora Alsike i länkarna till höger.
-----------------------------------------------------------------------------

Lokala värdighetsgarantier för äldre i Knivsta kommun

Knivsta kommun har tagit fram lokala värdighetsgarantier med syfte att äldre på boende i kommunen ska garanteras att leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag.

De innebär att…
…det finns en plan för hur, när och var insatserna ska genomföras, en så kallad genomförandeplan, tas fram tillsammans med dig inom två veckor. Om du vill kan en närstående delta vid mötet. Dina behov, förutsättningar och önskemål styr insatsens utformande.
…när du flyttar in i ett särskilt boende blir du tilldelad en kontaktman som har ett särskilt ansvar för att ha en nära kontakt med dig och dina närstående. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar.
…när vi besöker dig knackar personalen eller ringer på dörr innan de stiger på.
…du bestämmer själv hur du vill att den personliga omsorgen ska ges, som dusch och toalettbesök.
…du har alltid tillgång till lagad mat och den mat som serveras är tillagad på det särskilda boendet.
…frukost serveras före klockan 9.30 varje dag, om inte annat önskas.
…du har tillgång till aktiviteter varje vardag.
…du erbjuds planerad utevistelse och har daglig tillgång till frisk luft.
…du har alltid tillgång till trygghetslarm och om du larmar så kommer personal till dig senast inom tio minuter.

----------------------------------------------------------------------------

 
  • Senast uppdaterad 9 apr 2019