Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från samhällsutvecklingsnämnden

2017-03-24

disk

 

Antagen VA-plan

Knivsta kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad. Vid sitt sammanträde den 20 mars fastställde samhällsutvecklingsnämnden en VA-plan för Knivsta kommun. Planen omfattar hela Knivsta kommun och tydliggör arbetet med vattenförsörjning och avloppshantering, kortsiktigt och långsiktigt. 


De viktigaste åtgärderna för de allmänna anläggningarna är reservvattenförsörjning för Knivsta tätort och Alsike, utredning av den framtida avloppshanteringen för tätorten och åtgärder på ledningsnät för att minska bräddning och läckage. Planen innehåller även en inventering och tidplan för de områden utanför tätorten som är i behov av allmänt vatten och avlopp.

VA-planen har en viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen, hela vägen från översiktsplanering till detaljplanering och bygglov. Planen är ett levande dokument som regelbundet ska uppdateras. Nästa revidering är planerad till år 2020. Den fastställda VA-planen kommer att läggas som en bilaga till den översiktsplan som är under arbete.

Björn-Owe Björk (KD) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Beslut om samråd för detaljplan för Centrala Ängby

 

Planförslag Centrala Ängby

 

Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra samråd om förslag till detaljplan, för området på den södra och norra sidan om Gredelbyleden väster om järnvägen.

Inom planområdet föreslås sju till åtta kvarter med flerbostadshus och utrymmen för centrumverksamheter, förskola, park och natur. Den föreslagna bebyggelsen ska knyta an till intilliggande villabebyggelse och kommande bebyggelse på båda sidor om järnvägen. Byggnader kan ges en höjd på sex våningar mot Gredelbyleden och upp till åtta våningar mot vissa innergårdar. I andra delar varierar våningshöjden mellan en och fem våningar.

I planen ingår även ett förslag på omformning av Gredelbyleden till en stadsgata med utrymme för gång- och cykelvägar, parkering och trädplantering.

Anders Grönvall (S), Harriet Svanberg (S), Mikael Rye Danjelsen (KNU) och Kerstin Umegård (MP) reserverade sig mot delar av beslutet till förmån för egna yrkanden. Tillsammans med Christer Johansson (V) och Gunnar Ormeus (S) lämnades också ett särskilt yttrande.

Mer information

Via länk till höger på sidan finns mer information för dig som är intresserad.

  • Senast uppdaterad 31 mar 2017